Тут представлена найважливіша інформація з підготовки рукописів статей. Будь ласка, прочитайте до кінця.
 

 

Шановні автори!

      Редакція журналу приймає статті надіслані ЗВИЧАЙНОЮ або тільки ЕЛЕКТРОННОЮ поштою.

     З 1.03.2017 року розрахункова вартість за ОДНУ сторінку рукопису - 45 грн (текст з інтервалом 1.3 згідно чинних вимог). У вартість включено отримання одного авторського екземпляру.
     Вартість додаткового екземпляру - 60 грн

      Відсьогодні Ви маєте можливість отримати видання у наступних варіантах:

 • в редакції видання - без додаткової оплати
 • відділення "Нова пошта" - за рахунок отримувача (Для цього необхідно вказати адресу відділення Нової пошти (№ відділення, місто, повністю прізвище ім'я по батькові та мобільний телефон отримувача)

  Порядок прийому / Review procedure.

Порядок прийняття до розгляду статті складається з наступних кроків (English text see below):

 1. Рукопис статті розглядається у відкритій процедурі рецензування шляхом подання матеріалів рукопису до розгляду рецензенту. Ім’я рецензента та автора статті (або авторів) є відомі. При позитивному результаті стаття рекомендується до подальшого прийому редакційною колегією. Автор рецензії вказується після кожної статті.
 2. Редакційна колегія передає статтю двом рецензентам згідно переліку членів редакційної колегії за напрямком статті за так званим сліпим методом рецензування. Рецензенти отримують статтю без вказання прізвища автора (чи авторів) статті, а автору (авторам) не повідомляється про прізвище рецензентів.
 3. У випадку двох позитивних рецензій, стаття рекомендується до друку.
 4. У випадку двох негативних рецензій, стаття не рекомендується до друку. А автору повідомляється про результат рецензії. Автор зобов’язаний у триденний строк усунути недоліки та надіслати статтю на повторну рецензію.
 5. У випадку позитивної та негативної рецензій, редакційна колегія приймає рішення щодо прийняття або відхилення від розгляду статті.
 6. Стаття може бути передана тричі на рецензування за схемою сліпого рецензування. Якщо стаття буде відхилена всі три рази, стаття відхиляється до подальшого розгляду на строк не менше 6 місяців.

An order of accepting the article consists of the followings steps:

 1. At First, received article is examined in the opened procedure by sending article to a reviewer. Name of reviewer and author (or authors) of the article known to each other. At a positive result the article is recommended to the subsequent reception by Chief editor. The author of review can be specified after every article.
 2. At Second, Chief editor passes article to two reviewers in obedience to the list of members of editorial board for blind method review. A reviewers receive the article without knowing the name of author (or autors) of the article. The author (or autors) does not know names of reviewers too.
 3. In case of two positive reviews, the article is recommended for publishing.
 4. In case of two negative reviews, the article is not recommended for publishing. The author (or autors) informed about a review results. In a three-day term author (or autors) have to remove failings and resend the article for review again.
 5. In case of one positive and one negative reviews, an editorial college makes a decision to accept or reject of the article.
 6. The article can be passed three times for reviews after resending it to editirial board. If the article will be rejected all three times, the article deviates for subsequent consideration on a term not less than 6 months.

     

     Перед подачею Вашої статті до опублікування, її слід оформити згідно вимог до оформлення рукопису (Adobe PDF) у журнал "Вiсник Хмельницького національного університету".
Також вимоги Ви можете скачати на наших серверах ТУТ абоТУТ.

     В наукове видання "Вісник ХНУ" (серія: технічні науки та економічні науки) включаються раніше не опубліковані наукові роботи науковців України. Проте, останнім часом зросла частка робіт, що не має писилання на сучасні дослідження, або оперує здебільшого інтернет-джерелами. Представлений таким чином матеріал, згідно проведеного нами аналізу, не викликає суттєвої зацікавленості у науковому співтоваристві, а таки роботи часто залишаються поза увагою. Для нашого наукового видання розміщення таких робіт є недоцільним.

     Нагадуємо, що виходячи з вимог ВАК України до рукопису статті, мінімальна кількість сторінок у рокопису має становити не менше 4. Детальніша інформація - у вимог до оформлення рукопису.

Реквізити для оплати: 

Код ЄДРПОУ 02071234.
Банк: ДКСУ в м. Київ.
МФО 820172, р/р 31253226112059
Призначення платежу: За виконані роботи ХНУ, Сервіс-центр, прізвище першого автора статті.

У призначенні платежу обов`язково вказати прізвище автора статті (або першого з декількох співавторів).
Обов`язково надіслати копію квитанції про оплату на e-mail: visnyk.khnu@gmail.com


 

     Звертаємо Вашу увагу, що вказана вартість друку - лише для статей, що надаються до друку безпосередньо у редакцію. Питання пов'язані з розсилкою, оплатою та публікуванням статей, що надійшли до оргкомітетів конференцій прохання вирішувати безпосередньо з відповідним оргкомітетом.

Рекомендовані шаблони документів
для написання наукової статті у журналі
"Вісник Хмельницького національного університету"

     Для написання статті рекомендується використання шаблону статтi (шаблон WinWord ). Шаблон має стилі, які визначені відповідно до вимог (формат Adobe Acrobat PDF).
      Додаткові документи, необхідні для подання рукопису статті у редакцію:

      приклад оформлення заяви на опублікування статті для напрумку "Серія: Технічні науки"
      приклад оформлення заяви на опублікування статті для напрумку "Серія: Економічні науки"
      довiдка про авторiв(шаблон WinWord);
      приклад резюме до статтi (шаблон WinWord);
      приклади оформлення рецензії на статтю

економіка (1)

економіка (2)

техніка

      приклад експертного висновку (приклад - для спiвробiтникiв ХНУ, для авторів інших ВУЗів - заповнюється за власним шаблоном) (шаблон WinWord).
Експертний висновок може підписати член редколегії журналу або експерт за місцем роботи.

Крім того, всі ці шаблони можна завантажити як RAR-архив (необхiдний архіватор rar версії 2.9 або вище).

     Для використання представлених шаблонiв, достатньо вiдкрити їх в редакторi Word та виконати: "файл / File", "сохранить как / Save as" (вказати тип документа - "шаблон документа"). Продвинуті користувачi можуть просто скопiювати їх у папку шаблонiв WinWord.

     Однією з типових проблем, з якою постійно стикається редакція, є проблема "останньої версії". Деякі автори після редагування статті "забувають" переписати останній варіант статті на дискету. Виникає ситуація, коли роздрукований варіант статті - остання версія, а на дискеті - зовсім інший варіант статті. Редакція нагадує, що у друк йде варіант на машинному носії інформації (дискета, компакт диск) . Претензії зі змісту статті у такому випадку не приймаються у жодній формі!

      Якщо виникли запитання, дивіться наш ЧАВО. Тут Ви завжди зможете знайти відповіді на найбільш поширені запитання до редакції.

      Зверніть увагу на таку особливість при записі на CD/DVD диск файлу Вашої статті з використанням таких програм як Nero Burning ROM, CD Creator та інших подібних. Якщо Ви намагаєтесь записати файл, який в цей момент відкритий у програмі Microsoft Word (або подібній), то файл буде записано пошкодженим! Завжди впевніться, що ви закрили файл перед записом.