ЗМІСТ

 

Управління трудовими ресурсами

 

АТАМАНЮК Ю.Ф.

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ...............................................................................................................................................................................

 

9

БАЗАЛІЙСЬКА Н.П., ВАЛЯВІН С.В., ПАВЛЮК В.Д.

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ...............................................................................................................................................................

 

11

Вахутко Ю.О., Решміділова С. Л.

ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ..............................

 

14

Вершиніна О.В., Шавкун В.М.

Проблеми безробіття і трудової міграції українського селянства .........................................

 

17

Власенко Т.В., Бараник З.П.

Оцінка ризику довготривалого безробіття в Україні ........................................................................

 

19

ВОЙЦЕХОВСЬКА А.В., КАПІНОС Г.І.

ЗАСТОСУВАННЯ І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПIДПРИЄМСТВАХ ..........

 

21

ДОСКОЧ Д. І., БОНДАРЕНКО М.І.

УКРАЇНА У МІЖНАРОДНІЙ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ ......................................................................................

 

23

ДУМНА Л.А., ТАНАСІЄНКО Н.П.

ПРОБЛЕМА ЕМІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ З УКРАЇНИ .............................................................................................

 

25

ЖУКОВСЬКА В.В., КОСЯНЧУК Т.Ф.

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ...................................................

 

27

ЗАКРИЖЕВСЬКА О.В., БОНДАРЕНКО М.І.

Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили ...............................................................  ..................................................................................................................................................................................................

 

30

ЁЛКИН Д.Г., БОРОВИЧ О.Д.

АНАЛИЗ ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УКРАИНЕ И МИРЕ .......................

 

32

СТЕБЛЮК Н.Ф., КОВАЛЬЧУК Г.С., Л.М.КУЗЬМЕНКО

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ .........................................

 

34

КОРОНІВСЬКИЙ П.О, Гавриш В.П

Дослідження диференціації населення за рівнем доходів та витрат в Україні та в Хмельницькій області .............................................................................................................................................

 

36

КРУК А.В., НІКУЛІНВ.В.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ ...........................................................................

 

39

КСЕНДЗОВА Л.І, НОВІКОВА О.С.

ДО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ“АК АДВІС” ...............

 

43

Курій Л.О. Ніколайчук М.В.

Трудова міграція з України в контексті загальносвітових міграційних процесів: сучасний стан та соціально-економічні наслідки ..........................................................................

 

45

ЛУЧКА Д.І., БОРОВИЧ О.Д

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ
ЕКОНОМІЦІ ..........................................................................................................................................................................

 

48

Макогон Ю.П., Онищенко О.О., Павлюк В.Д.

ДЖЕРЕЛА ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ .............................................................................

 

49

МАКОГОН Ю.П., ОНИЩЕНКО О.О., СТОПЧАК А.Ю.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ......................................................

 

51

МАЛЯРОВА С.В., ЛИСЕНКО Ю.В.

АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ....................................................................................................................................................

 

53

МОСКАЛЮК А.В., РЯСНИХЄ.Г.

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на ВАТ ЕК „Хмельницькобленерго” .........................................................................................................................................

 

55

ПАПІРОВИЧ І. О., АТАМАНЮК Р. Ф.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ РЕЗЕРВІВ ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄИМСТВІ ..............................................................................................................................................................

 

59

ПАСІЧНИК Л.А., ТАНАСІЄНКО Н.П.

ПРОБЛЕМА ЕМІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ ........................................................................

 

62

ПАТЛАТА М.Л., НІКУЛІН В.В.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ НА РІВНІ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНУ, ПІДПРИЄМСТВА ............................................................................................................................................

 

63

Полець О., Литвинчук Т.В.

ОПЛАТА ПРАЦІ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ..............................................................................................

 

65

СІВЧУК І.П., БАКУШЕВИЧ І.В.

НЕОДНОРІДНІСТЬ ПРАЦІ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ............................

 

68

СТЕПАНЦОВ В.В., НОВІКОВА О.С.

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ УКРАЇНИ ........................

 

70

СТУДЕННИЙ С.В., ГАРВАТ О.А.

СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ...............................................................................................................................................................................

 

73

Шелест Е.С., Швец И.Б.

управлениЕ персоналом предприятия: новые инструменты и подходы ..........................

 

77

ЮРКО Д.І., ШИМАНОВСЬКА-ДІАНИЧ Л.М.

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ............................................................................................

 

79

Проблеми управління МА і МІ процесами в умовах ринку

 

 

 

АКСЬОНОВА Т.М., ГАВРИШ Г.І.

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОБЛЕМИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ..........................

 

82

 

Алексєєва Ж.П., Любохинець Л.С.

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ............................................

 

83

 

БАБІЙ О.О., КАПІНОС Г.І.

МИТНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ В УМОВАХ РИНКУ .............................................................................................

 

86

 

Базалійська Н.П., Грабінський П.М.

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ ........................................................

 

88

 

БЕЛІНСЬКА О.В., МОРОЗ С.В.

ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ............................................

 

90

 

БОДНАР Б., ЙОХНА М.А.

ЧИННИКИ СТВОРЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА .....................................................................

 

92

 

ВАЛІГУРА Ю.М., СОКИРНИК І.В.

ЧИННИКИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ............................................................................................................

 

94

 

ВЕНГЕР Т.А., ЧЕРНОМАЗЮК А.Г.

КОНЦЕПЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА .......................................................................

 

99

 

ВІТОШКО В.А., ДУМАНСЬКА К.С.

Консалтинговий процес як важливий фактор розвитку ринку послуг в Україні .......

 

101

 

ВОЛЬСЬКА І.Г., ТЕЛЯЧА Л. П.

Механізм активізації залучення іноземних інвестицій в економіку України ..............

 

104

 

ГЕРНЕГО Ю.О., ГАВРИШ В.П.

ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ...............................................................................................................................................................................

 

107

 

ГОЛОБУРДА А.Є., ЛУК’ЯНОВА. В.В.

ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ .......................................

 

109

 

ГОНЧАРСЬКА Р. М., БАБИЧ М.С.

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ .....................................................................................................................................................

 

112

 

ГУБІНА М.І., ТЕЛЯЧА Л.П.

СУЧАСНИЙ СТАН ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ..........................................

 

114

 

Гуцол І.О., Черномазюк А.Г.

проблеми інноваційної активності вітчизняних підприємств ................................................

 

117

 

ЗАКОРДОНЕЦ М.М., ГОЙ И.В.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ ..............................................................................

 

119

 

КАЗАНОВСЬКА Н. П., Гулько Л. Г.

Проблеми розвитку малого бізнесу на Хмельниччині ....................................................................

 

121

 

КАРМАЗІНА В.В., БАРАНЕЦЬ Г.В., ЧЕРВОВА Л.Г.

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ .................................................................................................................................................................

 

123

 

Квак І.П., Саворська Ю.С., ОПАНАСОВА Г.В.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА ...............................................................................................................................................................

 

126

 

КЛІМЕНКО О.В., ШЕВЦОВА С.В.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЕРЕХОДУ ДО СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ..............................

 

128

 

КОЗІК О.М., ШИПУЛІНА В.О.

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ .....................................................

 

131

 

КОНОПЛЬОВА І.О., ЛЕНДЄЛ М.А.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ..........................................................................................

 

132

 

Кундеева Г.А., ФЄДУЛОВА І.В.

РОЛЬ ДИФФУЗИИ В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ. ..........................................................................................

 

135

 

Любченко Н.Л., Косянчук Т.Ф.

Деякі аспекти побудови механізму економічної стабільності підприємства ............

 

137

 

МИХАЙЛОВСЬКА А.О., ЛУК’ЯНОВА В.В.

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ ОЦІНКА НА ПІДПРИЄМСТВІ .............................................................................

 

140

 

Миц І. А., Квасницька Р.С.

Деякі аспекти удосконалення системи управління акціонерними товариствами

 

142

 

Мосюк А.С., Гавриш Г.І.

Аналіз рівня зношення основного капіталу в промисловості УКраїни та шляхів його оновлення ...........................................................................................................................................................

 

146

 

Нагула Н.М.

РОЛЬ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ...............................................................................................................................................................

 

148

 

НЕГАНОВА О.І., СТАДНИК В.В.

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ .....................

 

150

 

Нефедова О.Г.

Конкурентні переваги підприємства ...........................................................................................................

 

153

 

ОБРАЗЦОВ М.В., ЯДУХА С.Й.

Державне регулювання цін: мікроекономічні аспекти ..................................................................

 

155

 

ПЕТРОСЯН С.О., ЛЮБОХИНЕЦЬ Л.С.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ..........................................................................

 

157

 

ПОЛІЩУК Є.О., ТЮРІНА Н.М.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ..............................................................................

 

159

 

ПОПИК Т.В., ЛЮБОХИНЕЦЬ Л.С.

ПРОБЛЕМА ВИБОРУ – ВІЛЬНА ТОРГІВЛЯ І ПРОТЕКЦІОНІЗМ ..........................................................................

 

162

 

ПРИСТУПА О.С.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ......................................................................................................................................................

 

164

 

Пшечук І.В., Любохинець Л.С.

Прибуток підприємства в умовах сучасного господарювання ..........................................

 

165

 

РОМАНЮК Н.М.

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ............................................................................................................................................

 

167

 

СЛОБОДЯН І.А., ДИХА М.В.

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ....................................................................................................

 

169

 

СТРИНКОВСЬКА Т.В., ДАВИДОВА В.А.

ПЛАВАЮЧИЙ РЕЖИМ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ........................................................................................................................................................................

 

171

 

Турківська О.О., Павлова Р.К.

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ОПТОВО-РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ..................

 

173

 

ФІЛІПЧУК О.М., ЯДУХА С.Й.

МІКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ...........................................................

 

175

 

ХВИЩУН Н.В.

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ВОЛИНІ .......................................................

 

177

 

ЧЕРНЕЦЬКА Л.С., ЖДАНОВА Л.Л.

СПОЖИВЧІ ВИТРАТИ ТА СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ В ТРАНЗИТИВНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ...

 

180

 

ЧЕРНУХ Т.В.

ВИКОРИСТАННЯ PR–ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ...................................................................................................................................................................................

 

183

 

ЧИРОЧКА А.В., БОРОВИЧ О.Д.

Конкурентоздатність національної економіки в умовах глобалізації ............................

 

185

 

ЧОРНОУС О. Μ. КАПІНОС Г.І.

РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЩ НА ПІДПРИЄМСТВАХ .................................................

 

186

 

ЯРЕМЧУК О.В., НІКУЛІН В.В.

ЕКОНОМІКА БЮРОКРАТІЇ .............................................................................................................................................

 

188

 

Моделювання методів та впровадження
інформацІЙНИХ систем і технологій

 

БЫЧКОВА Ю. И., КРАВЕЦ Т. Н.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ СЕТИ АЗС ООО «ДОНБАССНЕФТЕПРОДУКТ» И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ ................................................................................................................

 

192

БІЛОУС Н.Б., ШПАК Н.О.

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ЗНАННЯМИ ПІДПРИЄМСТВА ..........................

 

195

Боярська О.Г., Грабінський П.М.

Впровадження новітніх інформаційних технологій на підприємствах ..........................

 

196

ЖУРАВЕЛЬ О., НАКОНЕЧНА Г.Ф.

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДЕТЕРМІНОВАНИХ МОДЕЛЕЙ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ЗМІШАНОГО КРАТНО-АДИТИВНОГО ТИПУ .......................................................................................................................................................

 

197

ЗАХАРОВ И.В., МИШЕНИН Е.В.

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ .................................................................................................................

 

199

Зварич Д.В., Литвинчук Т.В.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ІНФОРМАЦІЄЮ .............................

 

200

КОСТЮК Ю.О., Завгородня Т.П.

Прогнозування курсу акцій за допомогою нейронних мереж ................................................

 

203

ЛИСАК І. В. МАЗАРЧУК А. Ю.

ВИКОРИСТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ...................................................................................................

 

205

ПАСІЧНИК О.І. МАЗАРЧУК А.Ю.

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА ...................................................................................................................................

 

206

ПІСКУН О.В., КОЧУМА І.Ю.

РОЗРОБКА ТА АНАЛІЗ ІНТЕГРАЛЬНОГО ІНДЕКСУ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ .....................................

 

211

ПОНОМАРЄНКО О.М., ДІОРДІЦА С.Г.

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА – КАТЕГОРІЯ ЕКОНОМІЧНА ...............................................................................

 

211

РЫЖКОВ А.В., РЫЖКОВ В.В.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО КАК ФАКТОР ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ДЕМАТЕРИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ......................................................................................................................................................................

 

213

СІБІЛЄВ К.С., ПУШКАР О.І.

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В ЗОВНІШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ...............................................

 

215

 

Hosted by uCoz