ЗМІСТ

 

Актуальні проблеми економічної теорії

 

БАБІЙ О.О., ЯДУХА С.Й.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ...............................................  ..................................................................................................................................................................................................

 

9

БАКАЛЮК М.В., ЯДУХА С.Й.

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ДОДАТКОВОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВЦІВ ..........................................................................................................................................

 

11

БАРАНЕЦЬКА О.Г., ЛЮБОХИНЕЦЬ Л.С.

ПРОБЛЕМА ТІНЬОВИХ КАПІТАЛІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ .....................................................

 

12

БЕЛІНСЬКА О. В., ШАВКУН В.М.

ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ................................

 

15

Бондаренко А.М., Любохинець л.с.

СУЧАСНИЙ СТАН ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ .............................................

 

17

Бушинська О. В., Любохинець Л. С.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ДОМОГОСПОДАРСТВА ...........................................................................

 

20

ВАЩУК С.М., ГАВРИШ Г.І.

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ ..............................................................................................................................................................................

 

23

ВОЛОШИНА О.А., БАБИЧ М.С.

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ МОДЕЛЮВАННЯ РИНКУ В ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ................................................................................................................

 

25

ГЕРНЕГО Ю.О., Підгородецька С.М.

ДО ПИТАННЯ ІНВЕСТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ........................

 

28

ГОЛУБОВСЬКА О.А., Гавриш В.П.

СУЧАСНА Науково-технічна революція ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ....................................................................

 

31

ЗАГУРОВСЬКИЙ А.М., БОНДАРЕНКО М.І.

РОЛЬ ОСВІТИ І НАУКИ В ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННІ ...................................................................................

 

33

ЗАРІЧНА О.П., БАБИЧ Л.М.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ .......................................................................................................................................................

 

35

КІТ А.А., ГАВРИШ В.П.

ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР ТА ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ....

 

37

КОВАЛЬ К.А., БАБИЧ Л.М.

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ .....................................

 

40

КОВТУН Т.В., КОШУЛАБ Н.В.

СЕЛЯНСЬКЕ ПИТАННЯ В ЕКОНОМІЧНИХ ПРАЦЯХ ІВАНА ФРАНКА ...........................................................

 

42

КОЗАЧОК О.В., БОНДАРЕНКО М.І.

БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ, ЯК ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ:
МЕХАНІЗМ ВИЗНАЧЕНЯ І ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ................................................................................................

 

45

КОРОПІЙ Н.А., ГАВРИШ Г.І.

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА – НАЙГОЛОВНІША ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ .......................................................

 

48

КРИВОРУЧКО К.І., ГАВРИШ В.П.

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО ПРОГРАМУВАННЯ В УКРАЇНІ ........................................................................

 

50

КРУЛИК О.О., БАБИЧ Л.М.

АНАЛІЗ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ ................................................................................................................................................................................

 

53

КУПЕЛЬСЬКОЇ Г.В., ЯДУХА С.Й.

ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ ........................................................................................................................................................

 

55

КУЦКА А.О., ЛЮБОХИНЕЦЬ Л. С.

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ...................................

 

58

ЛЕГЕЛЬБАХ Л.А., БАБИЧ Л.М.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ..............

 

60

ЛЕЖАНСЬКА М.В., Кошулаб Н.В.

ВИНОКУРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 1861-1913 РР. .........................................................

 

62

МЕЛЬНИЧУК Є.В., ГАВРИШ В.П.

ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ УТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ У ПРАВОВОМУ ТА ФІНАНСОВОМУ АСПЕКТІ ..............................................................................................................................................

 

64

ОСАДЧУК О.В., ЛЮБОХИНЕЦЬ Л.С.

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ................................................

 

67

ПІДЛУЖНА О. В., ЛЮБОХИНЕЦЬ Л. С.

РИЗИК В СУЧАСНІЙ РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ...........................................................................................................

 

70

ПРИЙМАК Ю.Б., ГАВРИШ В.П.

ІННОВАЦІЇ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА ............................................................

 

72

РЗАЄВ Г.І., ВОЙНАРЕНКО М.П.

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ, РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВ СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНЦІЙНИХ ВІДНОСИН ....................................................................................................................................

 

74

СЕМЕНЮК О.М., БАБИЧ Л.М.

ВПЛИВ РОЗВИТКУ НТР НА ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОМИСЛОВІСТЬ В УКРАЇНІ: РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ТА ТЕХНОПАРКІВ В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ НА СВІТОВОМУ РИНКУ .........................................................................................................................................................

 

78

СКУЛЬСЬКИЙ В.А., ГАВРИШ В.П.

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ ............................................................................................

 

83

СМОЛЕНСЬКА Л.М., ЛЮБОХИНЕЦЬ Л.С.

ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ ІІІ ТИСЯЧОЛІТТЯ ...........................................................

 

85

УСОВА Л.С., ГАВРИШ В.П.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НАГРОМАДЖЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ ..............................

 

87

ЧЕРЕШНЯ Т., ЧЕРЕШНЯ Г.А.

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ В ДОЛІ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, ВПЛИВ НА СУЧАСНІСТЬ ...................................

 

91

ЧЕРЕШНЯ Т.В., ЧЕРЕШНЯ Г.А.

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ВОЄННОГО ЛИХОЛІТТЯ (1941 – 1945) ....................................................................................

 

93

ЯРОЩУК Ю.О., ЧЕРЕШНЯ Г.А.

ТВОРЧА СПАДЩИНА ІВАНА ФРАНКА, ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ. До 150-річчя від дня народження Івана Франка  .................................................................................................

 

96

 

 

Сучасні аспекти розвитку менеджменту

 

БАБКІНА А.О., БАБІЙ І.В.

Можливі підходи до управління логістичними витратами .....................................................

 

98

БОДНАР Б., ЙОХНА М.А.

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ РИНКОВОЮ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА І МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ МЕНЕДЖМЕНТУ ....................................................................

 

102

ВАЛІГУРА Ю.М., БАБІЙ І.В.

Дослідження проблеми взаємозв’язку логістики з виробництвом .....................................

 

104

ВАЛІГУРА Ю.М., КУЧЕРУК О.О.

КОЛИ ЖИТТЯ ВТРАЧАЄ СЕНС... .................................................................................................................................

 

107

ВОЙЦЕХОВСЬКА А.В., ТАРАНЕНКО С.М.

Дослідження моделі взаємодії керівника з підлеглим .................................................................

 

110

ГОЛОДНЮК І.С., ЙОХНА М.А.

МОТИВАЦІЯ У ФОРМУВАННІ І РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ......

 

112

ГОЛЯ Л. В., ТЮРІНА Н. М.

Управління процесом ціноутворення на промислових підприємствах ..........................

 

115

ДОПЛАТЮК А.Ю., ГУРІЛЬОВА А.Я., ШИПУЛІНА В.О.

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОНИКНЕННЯ НА РИНОК АПТЕЧНИХ ПОСЛУГ .....................................

 

119

ЗАКОРДОНЕЦЬ М.М., ГОЙ І.В.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ ..........................................................................

 

122

ЗЛОБІНА І.С, ГОЙ І.В.

ВЗАЄМОДІЯ ЛОГІСТИКИ ТА МАРКЕТИНГУ .........................................................................................................

 

124

ЗЛОБІНА І.С., ТАРАНЕНКО С.М.

ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ НА ПРИКЛАДІ ВАТ «АК АДВІС» ........................................................................................................................................

 

126

ІВАЩУК Ю.В., БАБІЙ І.В.

АУТСОРСИНГ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ ...................................................

 

128

ЙОХНА В.М., СТАДНИК В.В.

БІЗНЕС-СИСТЕМА: СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА І СПОСОБИ ПОБУДОВИ ..............................................

 

130

КОВАЛЬЧУК В.О., ЛАЗАРЕНКО Л.О.

ПРОБЛЕМИ КЕРІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА .....................................................................

 

133

KOMARNYTSKY O., ZHOLOBOVA T.D.

Steps of Development in International Corporation Strategy ..................................................

 

135

КРАВЧУК А. В., БАБІЙ І.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ОСНОВНИХ СИСТЕМ ВИРОБНИЧОЇ ЛОГІСТИКИ .....................

 

137

КРИВОНОС О.М., ТЮРІНА Н.М.

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ ............................................

 

140

ЛИСЕНКО О.А., ГРАБОВСЬКА І.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ СЛУЖБИ МАРКЕТИНГУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ...........................................................................................................................

 

142

ЛІТВІНОВА А.Г., ТЮРІНА Н.М.

МИТНА ПОЛІТИКА ТА МИТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ...........................................................................................

 

144

МОМОТ Д.П., ГРАБОВСЬКА І.В.

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДИНАМІЧНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ...............................................................................................................................

 

147

НАКОНЕЧНИЙ Ю., ГАВЛОВСЬКА Н.І.

ІДЕЇ ТА ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ....................................................................................

 

149

НЕЧИПОРУК В.М., ГРАБОВСЬКА І.В.

ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ СИСТЕМ ОПЛАТИ І СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ................................................................................................

 

151

ПОЛІЩУК Є.О., ГОЙ І.В.

ВІТЧИЗНЯНА ЛОГІСТИКА З ОГЛЯДУ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ .................................................................

 

154

ПОЛІЩУК Є.О., ТАРАНЕНКО С.М.

ФУНКЦІЯ «КОНТРОЛЮ»: СУТЬ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ДП «НОВАТОР»

 

156

СТАДНИК В.Г., ГРАБОВСЬКА І.В.

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ .................................................................................................................................................................

 

158

ТРОХИМЧУК І.В., ДЕКАЛЮК О.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ ....................................................................................

 

161

ШКІЛЮК Л.О., ДЕКАЛЮК О.В.

ОПЕРАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ .............................

 

163

ШОВДРА Т.П., ТАРАНЕНКО С.М.

Ефективність системи управління та способи її досягнення ...................................................

 

165

ЯБЛОНСЬКА А.В., БАБІЙ І.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГІСТИЧНИХ АКТИВНОСТЕЙ В УПРАВЛІННІ ЗАКУПІВЛЯМИ ............................

 

167

ЯНОВСЬКА Л.Р., ТЮРІНА Н.М.

ЗАВДАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ..................................................................................................................................................................

 

169

Управління трудовими ресурсами

 

БІЛОБРОВА О.П., ХИТРА О.В.

Зміна управлінських стереотипів як формула успіху організації .......................................

 

173

ВАСИЛЬКОВ С. В., ЛЮБОХИНЕЦЬ Л. С.

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЯ .........................................................................

 

174

ГРАБОВСЬКА О. В., ПАВЛЮК В. Д.

ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ..................................................

 

176

ДИКА Н.Б., ПАВЛЮК В.Д.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ, МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ НОРМАТИВИ ...................................................................................................................................................

 

178

ЗАКОРДОНЕЦЬ М., ТАРАНЕНКО С.М.

ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ – УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ......................................................................................................................

 

182

КОШАЙ О.М., ХИТРА О.В.

ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМАНД НА ЗАСАДАХ СИНЕРГІЗМУ ............................................................................

 

183

КРЕНТОВСЬКА Л. М., БАБИЧ М.С.

АНАЛІЗ ВИМУШЕНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ЯК НАСЛІДОК БІДНОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ НА ПОДІЛЛІ ..................................................................................................................................................................................................

 

186

КУЛЬПІНСЬКА Л.В., ПАВЛЮК В.Д.

ПРОФОРІЇНТАЦІЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ .......................................................................................................................

 

188

МЕЛЬНИК А. В., ВЕДЕРНIКОВ М. Д.

РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ “ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ ” .........................................................................................................................................

 

192

РОЖНЯТОВСЬКИЙ А. М., ХИТРА О. В.

СИНЕРГЕТИЧНЕ ТРАКТУВАННЯ АСИМЕТРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ .......................................

 

196

РОМАНЮК О.Ю., ЛЮБОХИНЕЦЬ Л.С.

Аналіз проблем формування попиту на працю в Україні ...........................................................

 

198

СЛИШИНСЬКА О.В., БАБИЧ Л.М.

Проблеми та перспективи мінімізації безробіття в України. .......................................................

 

200

СЛЮСАРЕНКО Ю.О., РЕШМІДІЛОВА С.Л.

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ..................

 

202

СОЦЬКА О.Р., РЕВЯКІН О.С.

АНАЛІЗ РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ........................................................................................................

 

206

ТАЦЬКАР О. В., ПАВЛЮК В.Д.

МОТИВАЦІЯ І СТИМУЛИ, ЩО СПОНУКАЮТЬ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ .....................................

 

208

ТКАЧУК В.В., ХИТРА О.В.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ СИНЕРГЕТИКИ У МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ............................

 

211

ЯБЛОНСЬКА А.В., ШАВКУН В.М.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ З УКРАЇНИ ....................................................................................

 

213

Фінансово-кредитний механізм забезпечення
сталого економічного рОЗВИТКУ

 

АНТОНЯК О.С., ТАНАСІЄНКО Н.П.

УКРАЇНСЬКI БАНКИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСIIЕКТИВИ .......................................

 

215

БУЛЬБАХ Н.О., ЛЮБОХИНЕЦЬ Л.С.

РОЗВИТОК ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ .......................................................................................................................................................

 

216

ВИНОГРАДОВ С.В, НІКУЛІН В.В

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА .......................................................................................

 

219

ДЯЧУК Т.І., ФОРКУН І.В.

АЛЬТЕРНАТИВНІ НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ .................................................................................................................................................................................

 

221

ЗЕЛЕНА М. І., ЯДУХА С. Й.

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ...........................................................................................

 

223

ЗІНЬКОВСЬКА Ю.В., ТОРУНОВА В.О., ДІДИК С. М.

Валютна політика як складова привабливості інвестиційного клімату в країні ...

 

225

ІВАЩУК Ю.В., ШАВКУН В.М.

СТРАХОВИЙ РИНОК В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ .........................................................

 

227

КРИВОРУЧКО І.Я., ВОЙНАРЕНКО М.П.

АУДИТ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ................................................................................................................................

 

228

ЛИСЮК О.В., ФОРКУН І.В.

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА З ІНШИМИ УЧАСНИКАМИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ..............................................................................................................................................

 

232

ЛЮБОХИНЕЦЬ О.В., БАБИЧ Л.М.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ .........................................................

 

233

МАРЧАК Ю.Р., ВОИНАРЕНКО М.П.

СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ В УКРАЇНІ ...................................................................................

 

236

МЕЛЬНИК А.А., ФОРКУН І.В.

МІЖБЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ .............................................................................

 

238

МИКОЛЮК Л.В., ДАРМАНСЬКА Г.О.

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ......................................................................................................

 

240

МИЦ І. А., ТАНАСІЄНКО Н.П.

РОЗРАХУНКИ ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ .................

 

242

НІКІТІНА О.В., ШАВКУН В.М.

БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТЬУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ ............................................................................................

 

244

ОРЛОВСЬКА В.В., БАБИЧ Л.М.

Аналіз злиття та поглинання банків: зарубіжний досвід та проблеми в Україні ......

 

246

ОСАДЧУК О.В., НІКУЛІН В.В.

ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ У 2006 РОЦІ .........................................................

 

249

ПОЛІЩУК Є.О., ТЮРІНА Н.М.

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛІНГУ ........................................................

 

251

ПРИСЯЖНЮК С. П., ДАРМАНСЬКА Г. О.

Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва ........................

 

255

ПРОЦЮК О.А., БАБИЧ М.С.

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ ТА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ............................................................................................................................

 

258

ШМАТОВА І.О., ФОРКУН І.В.

КРЕДИТИ НА ОДЕРЖАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇХ ДОСТУПНІСТЬ .................................................................

 

260

 

Hosted by uCoz