ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ № 1 СОЦІАЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ
ТА ПРІОРИТЕТИ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ УПРАВЛІННЯ

С.М. Алмазов Паблік рилейшнз як інструмент сучасного управління ...................

3

Н.П. Базалійська Методологічні аспекти оцінки об'єктів інтелектуальної власності ..........................................................................................................................................

5

О.М. Венгер Соціально-економічні аспекти безробіття в Україні ...........................

9

С.В. Гайдук Соціально-економічна оцінка зайнятості в Україні ...............................

11

Ю.О. Гайдученко Соціальна орієнтація бізнесу підприємства ..................................

14

Л.В. Галкіна Особливості функціонування інституту соціального партнерства в Україні ............................................................................................................................

16

В.В. Другоруб Прогнозування та планування підприємництва в регіоні ...............

18

асп. Т.В. Євась Сучасні тенденції розвитку управлінської діяльності в Україні ...

21

Н.Є. Ємельяненко, В.В. Півень Європейський ринок праці в контексті інтеграційних процесів ..................................................................................................

22

Д.М. Єремічук Тенденції розвитку торговельних підприємств у сучасних умовах ..........................................................................................................................................

26

Т.В. Жук, С.В. Остапець Інформаційна модель регіону як основа побудови системи інформаційно-аналітичного забезпечення ......................................................

27

А.Ю. Захарова Брендиннг як сучасна маркетингова технологія ...............................

31

А.М. Ібрагім Подолання гендерного дисбалансу на ринку праці України .............

33

О.Б. Іванова Аналіз порядку формування витрат в тарифах для підприємств-природних монополістів (на прикладі ЛМКП “Львівводоканал”) ...........................

35

О.І. Кекин Інформаційні технології і системи в економіці ..........................................

38

Т.А. Кравченко Особливості функціонування і проблеми розвитку малого та середнього підприємництва в Україні .........................................................................

39

Ю.В. Кравчик Сучасні проблеми розвитку підприємництва в Україні ...................

42

О.В. Левчук Нарощення і ефективне використання людського капіталу – важлива передумова економічного розвитку України ..............................................

44

Н.О. Мірошник Тренінг як форма навчання персоналу ...........................................

47

В.А. Мороз Оптимізація управлінських процесів шляхом впровадження нових інформаційних технологій на підприємствах ................................................................

48

С.В. Пилипчук Технологія створення електронної бібліотеки: сучасні підходи .....

50

І.Б. Пірнат Проблеми розвитку малого підприємництва та перспективи їх вирішення в регіональному аспекті .............................................................................

51

Є.О. Поліщук Становлення та розвиток, сучасні тенденції і перспективи малого та середнього бізнесу на Хмельниччині ...........................................................................

54

Р.В. Прядко Особенности управления персоналом в условиях маркетинговой ориентации предприятий Украины ..............................................................................

56

Г.І. Рзаєв Напрямки, принципи та інструменти державного регулювання конкуренційних відносин ..............................................................................................

58

Ю.П. Старцун Забезпечення зайнятості інвалідів в сучасних умовах ринкового господарювання .............................................................................................................

60

Д.О. Студняк Проблеми діяльності жінки – керівника .............................................

63

Д.А. Суховецький Проблемні питання закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних наземних транспортних засобів» ...................................................................................

65

О.Ю. Торгов Оцінка стану соціальної захищеності населення ..................................

67

Л.В. Троян Двадцять найбільш типових способів пропаганди в ЗМІ ......................

72

М.В. Щербіна Електронна комерція як напрямок збутової політики підприємства в сучасних умовах ..........................................................................................................

75

А.Ю. Юзвишина Вирішення проблем безробіття на ринку праці Хмельницької області .............................................................................................................................

77

О.М. Ярославська Технології моделювання соціальних параметрів трудового колективу .......................................................................................................................

81

СЕКЦІЯ № 2 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО В ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ: НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОТИРІЧЧЯ

І.Г. Вольська Структурна політика і пріоритети структурної економіки .............

84

М.М. Горнічар Формування нової філософії освіти в Україні: сучасні тенденції та вплив вищої освіти на економічне життя суспільства. інтелектуальний капітал як визначальний фактор розвитку суспільства ..........................................................

87

Т.Г. Даценко Необходимость и проблемы участия Украины в международном разделении труда ...........................................................................................................

89

О. Душейко інноваційна стратегія розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів ..........................................................................................

90

О.Ю. Зав’ялова Об’єктивна необхідність та передумови розвитку міжнародних економічних відносин України .....................................................................................

92

С.Ю. Захарчук Проблемні питання обліку податку на прибуток ...........................

94

Л.О. Курій Науково-технічний потенціал України  в контексті інтеграції до ЄС

95

О.М. Малиш Переваги, негативні наслідки та механізми захисту інтересів вітчизняних текстильних підприємств в світлі перспектив вступу України до світової організації торгівлі ..........................................................................................

97

В.А. Малюська Міжнародні економічні організації та особливості відносин України з ними ...............................................................................................................

100

В.Ю. Матвєєва Фіскальна функція ввізного мита в умовах транзитивної економіки ........................................................................................................................

102

А.Г. Новікова Інвестиції: сутність, класифікація, тенденції розвитку .....................

105

Ю.А. Опанасюк Внедрение международной системы управления экологией ISO 14000 как один из способов предотвращения техногенных катастроф .....................

109

В.О. Петрук Ефективність діяльності утворень офшорного типу в Україні .........

111

Н.В. Пирожук Інтеграція та глобалізація в світовій економіці .................................

113

О.П. Подра Європейський вектор зовнішньоекономічної діяльності України ......

114

О.М. Помірча Стратегічне планування як один із інструментів економічного розвитку регіонів та міст ..............................................................................................

118

О.Є. Хохлова Процес інтеграції України в європейський економічний простір ....

120

Л.В. Циганок Ефективність зовнішньої торгівлі України товарами .......................

122

О.І. Шеремета Міжнародна торгівля як рушійна сила економічного розвитку ...

124

М.В. Шумейко Проблеми та перспективи розвитку аграрного сектору України в умовах членства в СОТ ..............................................................................................

126

СЕКЦІЯ № 3 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ

І.О. Абаньшина Аналіз формування чинників заощаджень населення ..................

130

Т.А. Андрущенко Проблеми та перспективи трансформації ринку пластикових платіжних карток ...........................................................................................................

132

О.П. Антонюк Міжбюджетні відносини і проблеми регулювання місцевих бюджетів .........................................................................................................................

134

О.П. Бачинська Діяльність та шляхи реорганізації державної податкової служби України в умовах розвитку української економіки ...................................................

139

О.Ю.Боровських Конкуренція на ринку банківських послуг ................................

142

Д.В. Верхняцкий Безопасность расчётов платёжными картами в сети интернет ...

144

Т.М.Воронцова Проблеми державної підтримки програм фінансування процесу іпотечного кредитування в Україні .............................................................................

148

М.A. Давигора Источники и формы финансирования венчурных фондов в Украине ..........................................................................................................................

150

В.А. Давидова, О.В. Малигіна Податкова реформа в Україні та її вплив на економічне зростання ....................................................................................................

152

Л.А. Давидова Бюджетно-податкова політика в Україні: проблеми та перспективи розвитку ...................................................................................................

153

А.С. Даценко Аналіз та перспективи розвитку системи медичного страхування в Україні ............................................................................................................................

155

О.А. Дрозд Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в Україні ............................................................................................................................

157

І.А. Закернична Особливості розвитку банківської конкуренції в Україні ..........

159

Д.М. Зваричук Методологія актуарних розрахунків та способи їх покращення ...

161

О.Ю.Калініна Недержавний пенсійний фонд – крок у майбутнє чи невдале впровадження досвіду сусідів? ....................................................................................

163

О.В. Лопатовська Лізинг, як запорука розвитку підприємництва на сучасному етапі розвитку економіки України ...............................................................................

165

С.В. Малімон Проблеми розвитку фондових бірж України ...................................

168

О.В. Матвійчук Іпотечні цінні папери та фактори їх надійності ..............................

170

І.М. Монастирський Характеристика матеріальної бази основних коштів підприємницьких структур ..........................................................................................

173

В.С. Мацюк Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку іпотечного житлового кредитування в Україні .............................................................................

174

І.В. Мельник Аналіз міжнародних стандартів організації місцевих фінансів .........

177

Н.В.Мудрик Аналіз ефективності використання довгострокових банківських кредитів ..........................................................................................................................

180

І.К. Ніколаєнко Корпоративні пенсійні фонди як джерело інвестицій в економіку України ...........................................................................................................................

182

Р.А. Олійник; В.О. Петрук Проблема достатності оборотних коштів на підприємствах .................................................................................................................

184

Г.В. Омельченко Деякі питання регулювання діяльності банківських установ в Україні ............................................................................................................................

187

Н.В. Орищук Депозитна діяльність, як основа ресурсної політики комерційних банків ..............................................................................................................................

188

О.В. Орлова Секьюритизация активов коммерческого банка: проблемы и перспективы ...................................................................................................................

190

О.Є. Охріменко Особливості легальних методів уникнення від сплати податків в Україні ............................................................................................................................

193

А.В. Патрікєєва Прибуток банку та управління факторами його зростання ........

195

Н.І. Прилипко Основні проблеми розвитку іпотечного кредитування в Україні та можливі шляхи їх подолання ....................................................................................

196

А.В. Проскурівська Проблеми забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств України ..............................................................................

199

О.Г. Тодоряк Роль фіскальної політики в економіці країни ....................................

201

В.Г.Федоришен Страхування життя як один із шляхів гарантованого пенсійного забезпечення ...................................................................................................................

203

Н.П. Флорескул Нові банківські послуги: sms- інформування та мобільний банкінг ............................................................................................................................

207

Ю.О. Чаленко Дослідження основних проблем застосування ПДВ при оподаткуванні експортно-імпортних операцій ............................................................

209

Г.О. Шалімова Організація безготівкового платіжного обороту та перспективи його розвитку в Україні ...............................................................................................

211

О.П. Шевчук Цінові чинники максимізації прибутку підприємства .......................

212

Н.І. Шугані Шляхи вдосконалення платіжної системи ..............................................

214

І.В. Шумейко Стратегія розвитку національної інноваційно-інвестиційної моделі розвитку України ..........................................................................................................

217

СЕКЦІЯ №4 ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Т.В. Качуровська Організація внутрішнього аудиту на вітчизняних підприємствах .................................................................................................................

220

О.О. Кушнір, В.С.Кулик Актуальні аспекти створення центру маркетингових ініціатив ..........................................................................................................................

222

В. Мендрик Г. Пушкова Дослідження лояльності покупців до торгових марок канцелярських товарів ..................................................................................................

224

Н.В. Мішова Проблемні питання функціонування ринку телекомунікацій ............

226

А.А. Сенюк Особливості соціальної реклами та проблеми її розвитку в Україні

228

 

Hosted by uCoz