ЗМІСТ

 

Конкурентноздатність національної економіки
в умовах глобалізації

 

БАЗАЛІЙСЬКА Н., ТАНАСІЄНКО Н.П.

ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ .................

 

9

БОГАШКОО.Л.

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ОСНОВА ЕКОНОМІКИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА ...................................................................

 

11

Величко І.В., Гулько Л.Г.

Роль системи державного управління в умовах глобалізаційних процесів ...............

 

14

ВИСОЧІНА Л.В., УКРАЇНСЬКА Л.О.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЗНАЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ....................................................................................................................

 

15

Гаращук С., Стопчак А.Ю.

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГОВОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ .

 

17

ДАНІЛОВ С. В., БАБИЧ Л. М.

Аналіз інноваційних чинників конкурентноздатності економіки України в умовах глобалізації ...............................................................................................................................................

 

19

КОЛЕНДА Н.В., ЧЕРЧИК Л.М.

СТРУКТУРА СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ .................................

 

21

Комарницький О.А., Гавловська Н.І.

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕОРІЇ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ...............................................................

 

23

КОСТОГРИЗ В.Г., МАКАРЕНКО М.І.

НАЦІОНАЛЬНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ: СКЛАДОВІ ТА ДИНАМІКА В УКРАЇНІ ...................................................

 

26

КУШНІР Т. О., ТАНАСІЄНКО Н. П.

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ .............................

 

28

Пасічна О.Ю.

МИТНО-ТАРИФНА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ .....................................................................................

 

31

ПОЛІЩУК О.Ю., БАБИЧ М.С.

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ .

 

32

ПРОКОПЧУК Л.М., ДОМАНЧУК Д.П.

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ РЕФОРМОВАНИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ .............................................................................................................................................................

 

35

Саєнко О.С.

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА» ТА «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ» НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ......................................................................................................................................

 

37

Саміло О.М., Яремко Л.А.

ПЕРСПЕКТИВИ, ПРОБЛЕМИ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЗРОСТАННЯ експортного потенціалу України та Польщі та розвитку торговельних відносин між двома країнами ............

 

40

САМОЛЮК Н.М., ГУМЕНЮК В.Я.

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ДОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ......................................

 

42

Сваричевська О. М., Танасієнко Н.П.

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ТА ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ ...............................

 

45

Селінний М.М.

Методологічні проблеми формування ринку цукру ........................................................................

 

47

Степанова Ю.Л., Козаченко Г.В.

адаптація металургійних ПІДПРИЄМСТВ як спосіб підвищення їх конкурентоспроможності ...................................................................................................................................

 

50

ТЕРНАВСЬКИЙ Д.О., ЮРКО І.В.

РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) ..................

 

51

ТЕШЕВ Р.І., БЕРЕЖНА Н.І.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ .................

 

54

ЧЕРКаСОВА С.О.

Стратегічні засади підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств як основи забезпечення конкурентоспроможності України в умовах глобалізації ...................................................................................................................................................................

 

56

Проблеми обліку та аудиту в сфері державного регулювання

 

ВІННІК М., МАГДІЙЧУК П.О.

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ МУЛЬТИПЛІКАТИВНИХ МОДЕЛЕЙ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ .............................................

 

59

Гераськина А.Н.

Пути совершенствования методологии и организации учета на предприятии .......

 

61

ГЛАДКА О., МАГДІЙЧУК П.О.

ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДЕТЕРМІНОВАНИХ ДВОХФАКТОРНИХ МОДЕЛЕЙ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ЗМІШАНОГО КРАТНО-АДИТИВНОГО ТИПУ ............

 

62

Горіна Т.С., Литвинчук Т.В.

До питання визнання об’єктів основних засобів ..............................................................................

 

64

ЗАМОЙСЬКА Н.В., ОВОД Л.В.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОЇ ЗАСТАВИ .................................................................................................

 

66

КОВАЛЬЧУК О.А., СКОРОБОГАТА Л.В.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЙ СОЛІДАРНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ..................................................................................................................................................................................................

 

69

КОГУТ І.М., ВАЛЬКОВА Н.В.

Бухгалтерський баланс як джерело інформації про діяльність підприємства ...........

 

71

КОДЕНЧУК К.А., ЛОХАНОВА Н.О.

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ У СФЕРІ ЗЕД .............................

 

75

ПУХАЛЬСЬКА Г.В., КОЛОМІЄЦЬ І.В.

ПРОБЛЕМИ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ................................

 

78

КУСТЛИВА Т.С., Овод Л.В.

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО АУДИТУ .........................................................

 

80

МАЗУР О.В., КАНАК Й.В.

ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ .........................................................................................

 

83

Новіцький Д.А., Валькова Н.В.

Особливості обліку та перевірки податку на прибуток .................................................................

 

85

ПЕТРУК І.В., СКОРОБАГАТА Л.В.

Концепція обліку податку на прибуток ....................................................................................................

 

88

ПШЕНИЧНА Л.М., ПОНОМАРЬОВА Н.А.

ПОДАТКОВИЙ АУДИТ І ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ: ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК .................................................

 

90

СКАЛЮК Р. В., ХРУЩ Н. А.

ІННОВАЦІЙНИЙ ЛІЗИНГ, ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПІІДПРИЄМСТВ .......................................................................................................................................

 

93

СОКОЛОВСЬКА О. М., РАДЕЦЬКА Л.П.

ПРОБЛЕМИ ПОДАННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ..........................................................................

 

95

Стрельбіцька І.О., Квасницька Р.С.

Проблеми функціонування ПДВ в Україні та шляхи їх вирішення ..........................................

 

97

ТРЕТЯК С.М., ПУХАЛЬСЬКА Г.В.

ДО ПРОБЛЕМ ОБЛІКУ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ .....................................................................................................

 

100

ФРАНКО О.В., ОВОД Л.В.

Особливості організації та обліку туристичної діяльності ........................................................

 

102

Шайкевич Ж.С., Валькова Н.В.

Облік і перевірка ПДВ .................................................................................................................................................

 

106

ЯЩЕНКО А.М., Валькова Н.В.

Особливості податкового розрахунку комунального податку ...........................................

 

110

Актуальні проблеми економічної теорії

 

БЕРЕЗА А.А., ГАВРИШ Г.І.

ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ: ОЦІНКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ..............................................

 

113

БОДНАР Г.М., ГАВРИШ В.П.

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СТАВОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ...................................................................................................

 

115

БОЖУК В.О., ЯЩУК Т.Й.

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ЗМІН ПОПИТУ НАСЕЛЕННЯ НА ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ В УКРАЇНИ ...

 

117

БОНДАРЕНКО Д.М.

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРА ФОНДОВОГО РИНКУ В АНАЛІЗІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КОМПАНІЙ ...................................................................................................................................................

 

118

ВДОВИЧЕНКО Ю.Г., БОНДАРЕНКО М.І.

ПЕРСПЕКТИВИ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ В СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ...........................................................

 

121

ВОЙТЮК Л.В., ЯЩУК Т. Й.

ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ .................................................

 

123

ГАРА В.О., ЛЮБОХИНЕЦЬ Л.С.

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ
ФІНАНСУВАННЯ В 2006 РОЦІ .......................................................................................................................................

 

125

ГОЛУБОВСЬКА О.А., ДИХА М.В.

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ .................................

 

128

ГРИЩУК Д.О., БАБИЧ Л.М.

АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ДО ЄС В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ГОСПОДАРСТВА ...............................................................................................................................................................

 

130

ДИКА Н.Б., ТАНАСІЄНКО Н.П.

ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ ...........................................................................................

 

132

ДОВГА Т.О.

ПРОБЛЕМИ МОНОПОЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ .........................................................................................

 

134

ДОЛГОЛЕНКО Ю.С., НІКУЛІН В.В.

Аналіз проблеми вибору людей між працею і відпочинком ......................................................

 

137

ДОНЧЕНКО Т.В.

Оцінка результатів та шляхи розвитку галузі машинобудування в Україні та на Хмельниччині ................................................................................................................................................................

 

139

Єрондаєва Г.В., Шавкун В. М.

Підтримка ЄС у розвитку наукового потенціалу Укріїни .............................................................

 

142

ІГНАТОВСЬКА Т. А., БАБИЧ Л. М.

КОНЦЕПЦІЯ МАКРОРІВНОВАГИ ТА ЇЇ РОЛЬ В ПОДОЛАННІ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ..............................................................................................................................................................................

 

144

КОВТУН Д. Л., ТАНАСІЄНКО Н. П.

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ ...................................................................................

 

146

КОЗЮК В. В., ШАВКУН В.М.

ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ .............................................................................................

 

149

Колько С.С.

Нормативно-правові засади розвитку малого бізнесу в Україні ..........................................

 

151

КРАВЧУК Л.С., БАБИЧ М.С.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТИ ПІДПРИЄМСТВА ...........................................

 

153

ЛІТВІНОВА А.Г., СТАДНИК В.В.

МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПОСЛУГ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ................................

 

155

ЛЮБОХИНЕЦЬ О.В., БАБИЧ Л.М.

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ТА ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ .............................................

 

158

МАГАЛЕЦЬКА О.М., БОНДАРЕНКО М.І.

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄС: ШЛЯХИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ........................................................

 

161

МАКОГОН Ю.П., ШАВКУН В. М.

НЕОБХІДНІСТЬ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ .......................................................

 

162

МАКОГОН Ю.П., ЧЕРЕШНЯ Г.А.

М.І. ТУГАН–БАРАНОВСЬКИЙ – ГРОМАДСЬКИЙ І ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ .........................................................

 

164

МЕНЧИНСЬКА О.М., ЛЯШЕНКО О.М.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ....................................................................................................................................

 

166

МИКИТИН М.М., ПІДГОРОДЕЦЬКА С.М.

РОЗПОДІЛ ПОДАТКІВ І СУБСИДІЙ В УМОВАХ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ .....................

 

170

МИШКО Л.К., ЯЩУК Т.Й.

Дослідження зв`язку доходів населення та структури витрат сімей в Україні ...........

 

171

ОДАРЕНКО І.О., ЛЮБОХИНЕЦЬ Л.С.

ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В УМОВАХ
ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ ..........................................................................................................................

 

174

ОНИЩЕНКО О.О., Шавкун В.М.

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ......................................................

 

177

ОНИЩЕНКО О.О., Черешня Г.А.

МАРКСИЗМ І СУЧАСНІСТЬ ...........................................................................................................................................

 

179

ПАВЛІВ І.О., БАБИЧ Л.М.

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ .....................

 

181

ПАРАСКА С.Г., ЛЮБОХИНЕЦЬ Л.С.

КОНСАЛТИНГ, ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ .......................................................................................................................

 

184

САВИЦЬКА Ю. А., ШАВКУН В.М.

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ..................................................................................................................................................................................

 

186

САВІЦЬКИЙ А.В., ЛЮБОХИНЕЦЬ Л.С.

ТНК ТА МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ ...........................................................................................................

 

188

САЄНКО С.М., РЕВЕНКО Н.Г.

СУЧАСНА ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ: РОЗДУМИ ПРО ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ................................................

 

191

СЕМЕНЮК А.В., ТАНАСІЄНКО Н.П.

ОБ’ЄКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО COT ...................

 

194

СКЛЯНДУС Р.В., ГАВРИШ В.П.

ПОЄДНАННЯ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ ...........................

 

195

ТКАЧ І.І., ТАНАСІЄНКО Н.П.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ .............................................................

 

197

ТЯБІНА О.С., ДИХА М.В.

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ АКТИВІЗАЦІЇ ............................................................

 

199

ФЕДЬКО Л. А., ШЕВЧУК Е.Н.

Развитие системы профессионального образования на Украине и за рубежом .......

 

201

ХАРУН О.А., ХМЕЛЕВСЬКА А.В.

ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ: МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД .................................................................................................................................................................................

 

203

Ходун Т.В , ЄвдокимовА А.В.

Трансформація сфери освіти як чинник інноваційного розвитку України .....................

 

205

ЧЕРЕШНЯ Т.В., ТАНАСІЄНКО Н.П.

ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ................................................................................................................................

 

207

ЧЕРНЕНКО О.А., ГАВРИШ В.П.

Особливості ціноутворення на продукцію сільського господарства ...............................

 

209

ШАЧКОВСЬКА Л.С., БАБИЧ Л.М.

РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ...........................................................................................

 

212

Ярмолюк В.С., Гавриш В.П.

До проблеми добробуту домогосподарств ............................................................................................

 

214

 

Hosted by uCoz