ЗМІСТ

 

Сучасні аспекти менеджменту

 

АНДРУШКО М.М., ЛАЗАРЕНКО Л.О.

ДО ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ .....................................................................................................  ..................................................................................................................................................................................................

 

9

Аніщенко В.О., Іванець В.А.

СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА ......................................................................

 

10

БАБКІНА А.О., ДЕКАЛЮК О.В.

Проблеми застосування логістичної концепції в Україні ............................................................

 

12

БЕЛІНСЬКА О. В., ШАВКУН В. М.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ .......................................................................................................................

 

14

БОБРОВСЬКА О.Ю.

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ МІСТ ...........................................................

 

17

БОДНАР Б.В., РУДНІЧЕНКО Є.М.

ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ ...........................................................

 

18

БОСАК А.О., ФЕЩУР Р.В.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНІХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА .....................

 

21

ВВЕДЕНСЬКА Ю., РУДНІЧЕНКО Є.М.

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ ТА ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ КРИТЕРІЇВ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ .

 

23

ГРЕХ О., РУДНІЧЕНКО Є.М.

Особливості бюджетування у сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки

 

25

ЖУРАВЕЛЬ Д.Б., Любохинець Л.С.

Проблеми та шляхи ефективності управління персоналом на підприємстві ..............

 

26

ЗАКОРДОНЕЦЬ М.М., КАПІНОС Г.І.

ЯКІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ЗА НЕЮ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ УКРАЇНИ .................................

 

28

ЗЛОБИНА І. С., ТЮРІНА Н.М.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАПАСІВ ..............................................................................................................................................................................

 

31

ЗЛОБИНА И.С., КАПИНОС Г. И.

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ....................................................

 

33

ЙОХНА В.М., СТАДНИК В.В.

ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА .......................................

 

35

Кобзєва К.В., Козаченко Г.В.

Створення логістичних систем на підприємстві ...............................................................................

 

38

КОВАЛЕНКО О.В., ПОПКОВА Л.В.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ............................................

 

41

КОНДРАТЮК К.В., БУРИЙ С.А.

Технологія менеджменту ...................................................................................................................................

 

43

КРАВЧУК А.В., ДЕКАЛЮК О.В.

Iнновацiйна модель розвитку підприємств України ......................................................................

 

46

Кривонос О.М., Черномазюк А.Г.

СТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА .........................................................................

 

48

КУПРЕНКО С.І., КУЧЕР М.М.

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИРОБНИЦТВА ......................................................................

 

50

КУЦКА А.О., СТАДНІК В.В.

ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ ...................................

 

52

ЛЕЖАНСЬКА М.В., ДИХА М.В.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ РОЗВИТКУ ...................................................

 

54

ЛІТИНСЬКА В. А., РЯСНИХ Є. Г.

ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ
ВАТ «ГОРОДОЦЬКЕ» АТП 16838 ..................................................................................................................................

 

56

МАКСІМЧУК О.В., СОКИРНИН І.В.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У БАНКІВСЬКИХ
УСТАНОВАХ ......................................................................................................................................................................

 

60

МИХАЙЛЮК Т.В., КАПІНОС Г.І.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ............................................................................

 

64

НАКАЛЮЖНИЙ А. В., СИТНИК Л. С.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА .........................................................................

 

66

ПИРКОВА О.В., СМОЛЯР Л. Г.

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА .......................

 

68

ПОЛІЩУК Є.О., ТЮРІНА Н.М.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ......

 

71

РОГОВИЙ А.В.

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА ...............................................................................................................................................................

 

73

РУДАВСЬКИЙ Р.А., КАПІНОС Г.І.

ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ ISO 9001: 2000 ПРИ СТВОРЕННІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ......

 

75

РУДЫК О.П., СМЕЛЯНСКАЯ Т.П.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ .............

 

78

СЕМЧЕНКО О.Б.

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ........................................................................................................................................................................

 

82

СКОБЕНКО Т.Ю., ЧЕРНОМАЗЮК А.Г.

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах .........

 

84

СТРУСОВСЬКИЙ С.О., ГОЙ І.В.

Логістична система та проблеми, що ПОВ'ЯЗАНІ з її формуванням ......................................

 

86

Ткачук Ю.А., Гейдарова О.В.

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві .................................................................................................................................................................

 

88

Тополенко Е., Запорожец А.В.

РЕИНЖИНИРИНГ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ..................................................................................

 

90

ТРІЩ М.Л., КАПІНОС Г.І.

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ........................................................................

 

91

ТРОХИМЧУК І.В., СОКИРНИК І.В.

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН ...................................................................

 

92

ТУРІЦА Н.А., КРАВЧЕНКО В.О.

ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА .................................................................................................................................

 

94

ФЄДУЛОВА С.О., КОЛЕСНІКОВ В.П.

ПЕРСОНАЛ ПІД УПРАВЛІННЯМ. ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ „ПРАЦЯ” .............................................

 

97

Ференс Н.В., Сокирник І.В.

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива ..................................................................................

 

98

ЧОРНОУС О. М., СМЕЛЯНСЬКА Т. П.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА .........

 

100

ЧОРТОК Ю.В., СОТНИК І.М.

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА В РАМКАХ ЛОГІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ..........................

 

102

ШЕЛЕСТ В.І., ШЕЛЕСТ І.І., Хмелевський о.в.

КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАТЕГІЙ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК НЕОБХІДНИЙ
ЕЛЕМЕНТ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ .....................................................................................................

 

102

ШКІЛЮК Л.О., ДЕКАЛЮК О.В.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ..........................

 

105

Шматко О. С., Бурий С. А.

Сучасні концепції менеджменту ....................................................................................................................

 

107

Проблеми теорії і практики маркетингу
в умовах ринкової економіки

 

БЕРЕЗОВСЬКА О. В., БОЙКО Р.В.

ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ............

 

111

БУРАК Г.М., ДМИТРУК С.Г.

БЕНЧМАРКІНГ: ЧИ ВАРТО ВЧИТИСЯ В ІНШИХ? ...................................................................................................

 

113

Гевко О.Б.

стратегічна система оцінювання брендингової діяльності .....................................................

 

115

ДЕМЕДЮК Ю.Я., МОРОХОВА В.О.

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ...........

 

118

ДИМА О.О., ВОЙЧАК А.В.

ВИТОКИ ТА ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ ВЗАЄМОВІДНОСИН ........................................

 

119

ДЬЯЧУК І.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПОЛІТИКИ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ВИНОРОБСТВА ...............................

 

121

МАЗІЛОВА М., ДУМАНСЬКА К.С.

Торгівельна марка – нематеріальний ресурс, що формує імідж підприємства ..........

 

124

ПИХТІНА В.В., ПОТЬОМКІН С.К.

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ...................................................

 

127

СЛОБОДЯН Е.В., ЗАГОРНАЯ Т.О.

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ: КОНКУРЕНТНЫЙ АСПЕКТ .............................

 

130

Фоломкіна І.С., Балабанова Л.В.

ДІАГНОСТИКА ПРОЦЕСУ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ ПІДПРИЄМСТВ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЗРІЗ .............................................................................................

 

135

ЩЕРБАНЬ В.М.

ІННОВАЦІЙНА МАРКЕТИНГОВА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ ..

 

138

Банківська система України
в умовах глобалізації фінансових ринків

 

VYSOCHYNSKA O.V., LARIONOVA K.L., RUDA N.S.

REPURCHASE AGREEMENTS AS AN INSTRUMENT OF MONETARY POLICY IN UKRAINE ........................

 

141

Арбузов С.Г., Попова І.В.

ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ
ІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР ...........................

 

143

Бук Л.М., Колісник М.

ВПЛИВ ДОХОДІВ ТА СПОЖИВЧИХ НАСТРОЇВ НАСЕЛЕННЯ НА РОЗВИТОК СФЕРИ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ................................................................................................................................................................................

 

146

ВАВДІЮК Н.С.

СУТНІСТЬ І ЕТАПИ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ ...........................................................................................................

 

148

ВИСОЧИНСЬКА О.В., ШАВКУН В.М.

ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ ..................

 

151

ГОНЧАРУК В.В., КАПІНОС Г.І.

ФОРМУВАННЯ РИНКУ ДЕПОЗИТІВ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ .........

 

153

Жердецька Л. В., РУСЄВА О. П.

розподіл ризиків та фінансового результату між структурними підрозділами банку ...................................................................................................................................................................................

 

155

Золотарьова О.В., Лисиця М.О., Єфремова Н.Ф.

ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ...................................................................................................................................................................................

 

158

Комарницький О.A., Гавловська Н.І.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ..............................................................

 

161

ЛЕЖАНСЬКА М.В., КАПІНОС Г.І.

ЕВОЛЮЦІЯ ТА РОЗВИТОК ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ ............................................................................................

 

163

МАНТУР Д.В., ЛАРІОНОВА К.Л.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ ......................

 

165

НЕЛІПОВИЧ О.В.

МІСЦЕ ТА РОЛЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ .................................................................................................................................................................

 

168

НОГА М.І., КВАСНИЦЬКА Р.С.

МОЖЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ КРЕДИТУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ ..............................................................................................................................................................................

 

170

ПАСІЧНИК Л.А., НЕЛІПОВИЧ О.В.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ......................................................................................................................................

 

172

ПОЧЕНЧУК Г.М., ЛЕОНЕНКО П.М.

РОЗВИТОК КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПРОСТОРУ ..................................................................................................................................................................................................

 

175

Толопіло М.П., Головко О.В.

До питання ефективності формування та використання ресурсів комерційного банку ...................................................................................................................................................................................

 

176

Чубата О.С., Ларіонова К.Л.

ЛІЗИНГ, ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ....................................................................................................................................................

 

179

ШВИД Г.В., ЛАРІОНОВА К.Л.

ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВ ТА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ..............................................................................

 

181

Розвиток фінансової системи та її роль
в стабілізації економіки регіонів

 

БАГРІЙ О.О., КОРОТКЕВИЧ О.В.

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ .......

 

184

ВАНЧУРІНА О.Г., ЛАРІОНОВА К.Л.

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ І КРИТЕРІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ФАКТОРИНГУ ДО ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ БІЗНЕСУ ......................................................................................................................................

 

186

О. М. ВІТЯЗЬ, О. В. ПОБЕРЕЖНА

ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА АКТИВИ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ .......................................

 

188

ДЯЧУК Т.І., ФОРКУН І.В.

РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ...................................

 

189

ЄРЄМЄЄВА С.В.

ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ................................................................................................................................

 

192

ЗЕЛЕНА М. І., КАПІНОС Г.І.

ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЯК ДЗЕРКАЛЬНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ ......

 

194

КАМІНСЬКА І.М., ВАХОВИЧ І.М.

Економічна сутність фінансової спроможності регіону .............................................................

 

195

КОЗІК О.М., КАПІНОС Г.І.

ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ У РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ .......................................................

 

197

Кузко А.І., Побережна О.В.

ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК ОДИН З ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ...............................................................................................................................................................

 

199

ЛЕВЧЕНКО С.С., ЛЮБОХИНЕЦЬ Л.С.

ОБВАЛИ НА СВІТОВИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ: ІСТОРІЯ ТА РЕАЛІЇ СУЧАСНОСТІ ...................................

 

202

Мельник А.А., Форкун І.В.

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ........................................................................

 

206

МУЛ Н.А., КАПІНОС Г.І.

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ ТА ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ .......................................................................................

 

209

ОЛІЙНИК Т.О., КВАСНИЦЬКА Р.С.

ЛІЗИНГОВІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ...............................................................

 

210

ПОЛІЩУК В.А., ЛАРІОНОВА К.Л.

МЕТОДИКА ПОШУКУ НАЙЕФЕКТИВНІШИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ................................................................................................................................................................................

 

213

ПОПЕЛЬ О. А., ФРАДИНСЬКИЙ О. А.

ПОРІВНЯННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНИХ СИСТЕМ ОПОДАТКУВАННЯ ...........................................

 

215

СІНЄНКО І.О., ХОТОМЛЯНСЬКИЙ О.Л.

СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ....................................................

 

217

Собко О.П., Квасницька Р.С.

Податкова політика України: характеристика, шляхи модернізації .................................

 

219

Тимощук О.В., Мацеха Д.С.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОЇ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ......................

 

221

ТІТОВА С.П.., КЕНІГ О.В., ЄФРЕМОВА Н.Ф.

МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ .................................................................................................................................................

 

223

ТЯБІНА О.С., ЛАРІОНОВА К.Л.

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ .................................................

 

226

 

Hosted by uCoz