ЗМІСТ

 

Спеціалізовані комп’ютерні системи

В.Г. ЗАЙЦЕВ, А.А. ГУСЕВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЦИКЛА ПРОГРАММЫ-ДИСПЕТЧЕРА С КОЛЬЦЕВЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ЗАЯВОК ..................................................................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................................................................

 

7

О.І. АКИМИШИН

АЛГОРИТМИ ВИКОНАННЯ БАЗОВИХ ОПЕРАЦІЙ СПРОЩЕННЯ ТРІАНГУЛЯЦІЇ ..........................................

 

9

А.А. ОМЕЛЬЧЕНКО, А.Н. ПОЛЕТАЙКИН, М.В. УТКИНА

ИУС ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ...................................

 

12

А.И. МАРЧЕНКО, О.В. БОГУСЛАВСКИЙ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ НА ОДНОКРИСТАЛЬНЫХ МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМАХ .............................................................................

 

17

А.Ю. михайлюк, Т.М. Заболотня

комбінований МЕТОД виправлення орфографічних помилок У текстових ДАНИХ .........

 

21

В.Л. Гаврищук, М.М. Биков

методи оцінки ефективності систем автоматичного перекладу мови ...............................

 

26

В.С. Глухов, К.С. Євтушенко, Н.В. Заіченко, Б.О. Оліярник

Криптографічні засоби Спеціалізованої бортової ЕОМ для БРОНЕТЕХНІКИ ..............................

 

29

В.Г. ЗАЙЦЕВ, А.А. ГУСЕВ

ОЦЕНКА ПОТЕРИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССОРОВ С ОБЩЕЙ ПАМЯТЬЮ ....................................

 

34

І.Д. ЛІСОВЕНКО

ВПЛИВ КОНЦЕПЦІЇ МАШИН ПОТОКІВ ДАНИХ НА ДИНАМІЧНЕ РОЗПАРАЛЕЛЮВАННЯ ПОСЛІДОВНИХ ПРОГРАМ ПРИ СТРУКТУРНОМУ ПРОГРАМУВАННІ .............................................................

 

36

І.Д. ЯКОВЛЄВА

МОДИФІКАЦІЯ ПОТОКОВИХ ГРАФІВ АЛГОРИТМІВ НА ЗАСАДАХ ГОТОВНОСТІ ДАНИХ .......................

 

39

Л.І. ВИПАСНЯК, В.І.ШЕКЕТА, М.Я. БЕСТИЛЬНИЙ

ВИКОРИСТАННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ВПЕВНЕНОСТІ ПРИ ПОБУДОВІ ПРЕДИКАТНИХ ЗАПИТІВ НА ОСНОВІ ШАБЛОНІВ JAVA-JESS ......................................................................................................................................

 

43

В.М. ЛОКАЗЮК, Є.Й. КОТЛЯР

РОЗРОБЛЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ВЗУТТЯ ....................................................................

 

47

Л.П. РИБАК

ВИНАЧЕННЯ ЗАКОНІВ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ПЕРЕРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ НЕЙРОННИМИ ТА НЕЙРОПОДІБНИМИ МЕРЕЖАМИ .................................................................................................................................

 

50

В.К. ЯСИНСЬКИЙ, В.І. МУСУРІВСЬКИЙ

СТРУКТУРА КСОУ ДИНАМІЧНОЇ ТРАЛОВОЇ СИСТЕМИ ......................................................................................

 

54

Автоматизація виробничих процесів на базі мікропроцесорної техніки

Б.С. Калужний, А.В. Маляр

АВТОМАТИЗАЦІЯ МЕХАНІЗОВАНОГО ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ......................................................................

 

62

В.В. Лізанець, А.О. Лозинський, Я.С. Паранчук

АНАЛІЗ ФОРМИ СТРУМІВ ДУГОВОЇ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ НА ОСНОВІ WAVELET – ПЕРЕТВОРЕННЯ ..................................................................................................................................................................

 

65

В.И. Бессараб, А.В. Ткаченко

СИСТЕМА ПРОГНОСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПУСКОМ КОТЛА СКД ЭНЕРГОБЛОКА ТЭС .................

 

68

В. МОРОЗ

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРАЛУ ЗГОРТКИ ДЛЯ СИНТЕЗУ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ ...............................................

 

75

В.П. УЛЬЯНОВ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАНОВОГО ПОТОКА В ОЧИСТНОМ ЗАБОЕ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ..........................................................................................................................................................

 

78

Г.А. БІЛЕЦЬКА

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ І КОНТРОЛЮ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ................

 

81

Е.В. БАБЕШКО, ИРАДЖ ЭЛЬЯСИ КОМАРИ

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ КОНТРОЛЛЕРОВ .....................................................................

 

83

І.І. МІТАСОВ

СТОХАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІМПУЛЬСНИХ ПРОЦЕСІВ В ЛІНІЯХ ЗВ’ЯЗКУ TIMING-СИСТЕМИ БАГАТОТОЧКОВОГО ПАРАМЕТРИЧНОГО КОНТРОЛЮ .......................................................................................

 

86

Л.Г. ВІХРОВА, В.В. АУЛІН, В.А. БІСЮК

ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ІНДУКЦІЙНИМ НАПЛАВЛЕННЯМ ..........................................................................................

 

91

А.Ю. Шило, Є.О. Пащенко, С.М. Голотенко

Дослідження електротехнічних характеристик епоксидних композитів
для покриттів .................................................................................................................................................................

 

94

В.В. Зиновкин, О.Г. Волкова

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ КОНТАКТОВ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПРИ МНОГОКРАТНЫХ КОММУТАЦИЯХ ........................................................................................

 

98

А.В. СЛОБОДЯН

Удосконалена система контролю температури газу перед турбіною високого тиску газоперекачувального агрегату типу ГТК-10 ............................................................................

 

100

Контроль та діагностування мікропроцесорних пристроїв та систем

О.В. ПОМОРОВА

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ .................

 

104

Є.Я. ВАВРУК, В.А.КОВАЛЬ

Оцінювання ефективності діагностування систем та процесорів опрацювання сигналів .............................................................................................................................................................................

 

107

С.І. ПЕРЕВОЗНІКОВ, Є.Г. ГНАТЧУК

МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ПОБУДОВІ НЕЧІТКОЇ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ .................................................................................

 

110

Т.О. ГОВОРУЩЕНКО

РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІЮВАННЯ СИСТЕМИ ПОВТОРНОГО ТЕСТУВАННЯ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ...................................................................................................................................

 

113

О.С. Савенко, С.М. Лисенко

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ АНТИВІРУСНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ..................

 

120

Д.М. МЕДЗАТИЙ

ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ ОБ’ЄКТІВ ТА МНОЖИНИ ПАРАМЕТРІВ В НЕЙРОМЕРЕЖНОМУ МЕТОДІ ПРОГНОЗУВАННЯ РОБОТОЗДАТНОСТІ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ ЗАСОБІВ ......................................................

 

126

Контрольно-вимірювальні системи

Є.Т. ВОЛОДАРСЬКИЙ, Л.О. КОШЕВА, О.М. ЛИТВИНЕНКО

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОСЛІДОВНИХ АЛГОРИТМІВ КОНТРОЛЮ ................................................................................

 

130

В.В. Літвіх, Ю.М. Туз, М.В. Добролюбова, О.В. РахмаІлов, В.І. Бєда

аналіз методичної похибки одного методу опосередкованого вимірювання синусної напруги .......................................................................................................................................................

 

134

В.Ю. Кучерук, О.М. Наталич, О.М. Васілевський, А.В. Поджаренко

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ МОМЕНТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛЕЙ САМОГАЛЬМУВАННЯ .....................................................................

 

137

Г.Г. БОРТНИК, С.Г. БОРТНИК, В.А. ЧЕЛОЯН

АНАЛОГО-ЦИФРОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ З КОРИГУВАННЯМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ НЕЛІНІЙНОСТІ НА ОСНОВІ ГІСТОГРАМНОГО МЕТОДУ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ..................................................................

 

140

Й.Й. Білинський, О.С. Городецька, П.М. Ратушний

СУБПІКСЕЛЬНА ОЦІНКА границі ДИСКРЕТНИХ ЗОБРАЖЕНЬ .........................................................................

 

143

А.П. БОНДАРЄВ, С.В. ДАВІДЕНКО, Б.О. ПАВЛОВ

ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ СИНХРОННОГО ДЕТЕКТОРА БАГАТОКАНАЛЬНОГО ГРУПОВОГО СИГНАЛУ З ЧАСТОТНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ .................................................................................................................

 

147

В.С. Єременко, В.М. Мокійчук

СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ВИРОБІВ ІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРіАЛІВ ........................................................

 

150

І.О. МОФА

МеТОДИ КАЛІБРУВАННЯ ТЕНЗОМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ КАНАЛІВ ..............................................

 

153

М.А. ФИЛИНЮК, А.Г. ШВЕДЮК, И.В. БУЛЫГА

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ ДАТЧИКИ .....................................................................................

 

156

Р.В. КОЧАН

ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ НЕЛІНІЙНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕТВОРЕННЯ АНАЛОГО–ЦИФРОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ .....................................................................................................................................

 

159

Системи зв’язку

А.В. Громовский

Структура сотовых мобильных сетей и задачи их оптимизации ............................................

 

163

В.І. РОМАНЧУК

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МУЛЬТИХВИЛЕВИХ ОПТИЧНИХ МЕРЕЖ ..........................................

 

167

В.Ц. МІХАЛЕВСЬКИЙ, В.І. ХАРКІВСЬКИЙ, Д.І. ШУНДЕРЮК

СЕРВЕР ДОДАТКІВ ЯК СТРИЖЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНИХ РОЗРАХУНКІВ ЗА ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ОПЕРАТОРА ЗВ’ЯЗКУ ...............................................................

 

171

М.М. КЛИМАШ, БЕНБІХІ ІМАД

РОЗРАХУНОК ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ SDH МЕРЕЖ ..............

 

176

О.В. ЩЕКОТИХИН, Л.М. КАРПУКОВ, В.И. МЫСЛЕНКОВ, А.Г. МАРКИН

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ ....................................................

 

180

П.М. МИХАЙЛЕНИЧ, В.О. ПЕЛІШОК, МОХАММАД ХАСАН АЛІ САМУР

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОДІВ УОЛША ДЛЯ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ З КОДОВИМ РОЗДІЛЕННЯМ КАНАЛІВ ...............................................................................................................................................................................

 

182

М.М. КЛИМАШ, І.В.ДЕМИДОВ

МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ КОНФІГУРАЦІЇ РОЗПОДІЛЕНИХ ПІДСИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТРАНСПОРТНИМИ МЕРЕЖАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПІДХОДІВ МАТРИЧНОГО ТОПОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ..............................................................................................................

 

185

О.В. ЩЕКОТИХІН, Л.М. КАРПУКОВ, Р.Ю. КОРОЛЬКОВ,
І.М. СМЕТАНІН, В.І. КОРНЕЙЧУК

ЗАВАДОСТІЙКИЙ СПОСІБ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ ОПТИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ ........................

 

188

С.Б. ПРИХОДЬКО

СУМІСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МАНІПУЛЯЦІЇ ВИПАДКОВОГО ПРОЦЕСУ І ДВОРІВНЕВОЇ КВАДРАТУРНОЇ АМПЛІТУДНОЇ МОДУЛЯЦІЇ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ЦИФРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ ЗВ’ЯЗКУ .................................................................................................................................................................................

 

192

М.М. Климаш, Р.А. Бурачок

Модель Структурної надійності магістральної SDH мережі ............................................................

 

196

С.Г. ОДНОРОМАНЕНКО

СИСТЕМНА МОДЕЛЬ ВІДОМЧОЇ ЦИФРОВОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ...........................................

 

203

Р.М. Лещій

НЕПЕРЕРВНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА СУСПЕНЗІЙНОГО ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ НА БАЗІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ .................................................................................

 

205

                                               

 

Hosted by uCoz