ЗМІСТ

 

Проблеми управління макро- і мікроекономічними процесами в умоваХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

 

БОРОВКОВА М.В., БАБИЧ М.С.

АНАЛІЗ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМИШ ...............................................................................................................

 

9

ВАГАНОВА Л.В., БАБИЧ Л.М.

АНАЛІЗ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ “ВІДПЛИВУ УМІВ” З УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ .............................................................................................................................

 

11

ДАВИДЮК А.П., ГАВРИШ В.П.

ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В ПОСТКЕЙНСІАНСЬКИХ ТЕОРІЯХ ...............................

 

14

ДЖУЛІЙ Л.В., БАБИЧ Л.М.

АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ІНСТРУМЕНТАРІЮ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ...........................................................................................................................................

 

16

ДРОНСЬКА І.С., ГАВРИШ Г.І.

ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ............................................

 

19

ДУДЧАК Н.В., БАБИЧ Л.М.

Аналіз концепцій макроекономічного моделювання розвитку України .......................

 

21

ІГНАТОВСЬКА Т.А., БАБИЧ Л.М.

ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ СТАНУ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ...................................................................................................................................

 

24

КАРЕЛОВА Н.О., БОНДАРЕНКО М.І.

ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ ........................................................................................

 

26

КОВАЛЬ Д.Б., ЯДУХА С.Й.

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЕКОНОМІСТІВ ....................................................................................................................................................................

 

27

КОЗІК О.М., ЯДУХА С.Й.

ПРОБЛЕМИ ДОСЯГНЕННЯ МАКРОРІВНОВАГИ ....................................................................................................

 

29

КРАВЧУК Л.С., ЛЮБОХИНЕЦЬ Л.С.

РОЗВИТОК КЕЙНСІАНСЬКОЇ ТЕОРІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ....................................................................

 

30

КРАВЧУК М.С., ГАВРИШ Г.І.

ДО ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

 

34

КРАСИЛЬНИКОВ Д.С., ГУЦАЛ Ж.Д.

СИСТЕМА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК .....................................................

 

36

ЛЕЖАНСЬКА М.В., ГАВРИШ В.П.

УКРАЇНА В ІНДЕКСІ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ .......................................................................................................

 

40

МАГЕЛЯС А.А., ГАВРИШ Г.І.

Формування ефективної моделі відкритої економіки в Україні ...............................................

 

42

МАРТИЩУК М.Л., ЯДУХА С.Й.

НЕОКЛАСИЧНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ....................................................................................

 

44

МІНЯЙЛО Т.І., Бабич М.С.

АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ФАКТОРІВ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ................................................................................................................

 

46

МУЛ Н.А., ГАВРИШ В.П.

ОСОБЛИВОСТІ МОНОПОЛІЗМУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ..................................................................................

 

49

ОЛІЙНИК Т.О., ТАНАСІЄНКО Н.П.

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ ...............

 

51

ПАРАЩУК Л.Я., БАБИЧ М. С.

Макроекономічні основи регулювання платіжного балансу України ............................

 

52

ПАТЛАТА М.Л., НІКУЛІН В.В.

ОСНОВНІ ЗАСАДИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ...........................................................

 

55

ПУГАЧ М.М., БОНДАРЕНКО М.І.

Вплив державної інвестиційної політики на стимулювання економічного зростання ........................................................................................................................................................................

 

57

ПШЕЧУК І. В., ЛЮБОХИНЕЦЬ Л. С.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОНОПОЛІЇ .........................................

 

59

РЗАЄВ Г.І., ЛЮБОХИНЕЦЬ Л.С.

КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ: НАСЛІДКИ ВПЛИВУ НА СТАН ТА РОЗВИТОК СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ .......................................................................................................................................................

 

60

СЕМЕНЮК Т.М., БАБИЧ Л.М.

Аналіз чинників попиту та пропозиції на грошовому ринку в умовах трансформації економіки України ................................................................................................................

 

63

СЛОБОДЯН І.А., ГАВРИШ В.П.

МАКСИМІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА .......................................................

 

66

СТАСЮК І.В., БАБИЧ М.С.

МОНЕТАРНА ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ...........................................................................................................................................................................

 

69

ТЯБІНА О., ГАВРИШ В.П.

ПРИРОДНІ МОНОПОЛІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ..................................................................................................

 

74

ШКЛЯРУК А. В., ЧЕРЕШНЯ Г. А.

Грошова система України: історія, сучасність ....................................................................................

 

76

Світова економіка та міжнародні відносини
в умовах глобалізації

 

АНТОН І.В., БОНДАРЕНКО М.І.

АНАЛІЗ ПОЗИТИВНИХ ТА НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВСТУПУ ДО СОТ ДЛЯ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ ........................................................................................................................................................................

 

79

БОГНЕН Д. В., ТАНАСІЄНКО Н. П.

РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В ПРОЦЕСІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ..................................

 

80

ВАЛІГУРА Ю.М., ШАВКУН В.М.

УКРАЇНА НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПОСЛУГ ...........................................................................................................

 

83

ВАРГАТА О.М., ТАНАСІЄНКО Н.П.

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ .....................................

 

86

ГРАБЧАК Д.В., ЧЕРЕШНЯ Г.А.

НАФТОВІ КРИЗИ В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ .......................................................................

 

88

ЗАБОЛОТНА Н.С., ТАНАСІЄНКО Н.П.

МВФ ТА ЙОГО РОЛЬ В МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ МІЖНАРОДНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ...........................

 

91

ЗІНЧУК С.М., ГАВРИШ Г.І.

УКРАЇНА-СОТ: МЕХАНІЗМ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ СПІВРОБІТНИЦТВА ................

 

94

КИРИЛЮК М.О., ТАНАСІЄНКО Н.П.

УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО ЄС: ЯК ЗМІЦНИТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ КРАЇНИ ................

 

96

КІЛАР Ю. І., БАБИЧ М.С.

АНАЛІЗ ДОСВІДУ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН ЄС, США ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ ..............................................................................................................................................................................

 

98

КОВАЛЬЧУК В.О., БОНДАРЕНКО М.І.

УКРАЇНА І НАТО: ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ЧАСОВОЇ ТА ПРОСТОРОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ...................

 

101

КОЗЯР С.В., ГАВРИШ Г.І.

РОЗШИРЕННЯ ЄС – НОВІ МОЖЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ ...................................................

 

104

КОРОНІВСЬКИЙ Д.О, ТАНАСІЄНКО Н.П.

ВСТУП УКРАЇНИ ДО СОТ ...............................................................................................................................................

 

106

КРИВОНОС О. М., ШАВКУН В.М.

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ...................................................................................................................................................................................

 

108

ЛЕВЧЕНКО С.С., ЛЮБОХИНЕЦЬ Л.С.

АНТИДЕМПІНГОВІ ЗАХОДИ ЯК ОСНОВА ЗАХИСТУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ...........................................

 

111

ЛІТВІНОВА А.Г., ШАВКУН В.М.

МІСЦЕ МФВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ .................................................................

 

112

ЛЮБОХИНЕЦЬ О.В., БОНДАРЕНКО М.І.

ПЕРСПЕКТИВИ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ .................................................

 

115

МЕРЕЖКО К.О., ТАНАСІЄНКО Н.П.

Проблеми і напрями інтеграції України у світовий економічний простір .........................

 

118

НОГА М.І., ТАНАСІЄНКО Н.П.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ....................................................................................................................................................

 

120

ПАСІЧНИК О.А. , ЯДУХА С.Й.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО КОНСАЛТИНГУ ................................................................................

 

124

ПАШКЕВИЧ В.О., БОНДАРЕНКО М.І.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ І МЕТОДИ ПОКРАЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ ..............

 

126

ПОБЕРЕЖНА Н.М., ЛЮБОХИНЕЦЬ Л.С.

ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРУВАННЯ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНУ ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ............................

 

127

РОБАК Ю.І., ТАНАСІЄНКО Н.П.

ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА США ЩОДО УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ..............................................

 

129

СЛАВСЬКА В.В, ГАВРИШ Г.І.

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНИХ СВІТОВИХ ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ .................................

 

131

СОБКО О.П., ТАНАСIЄНКО Н.П.

УКРАЇНА І ЄС: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ......................................................................................................

 

133

СТРЕЛЬБІЦЬКА І.О., ТАНАСІЄНКО Н.П.

Проблеми та перспективи прямих іноземних інвестицій в економіку України ............

 

136

ТРОХИМЧУК І.В., ШАВКУН В.М.

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ..........................................................

 

138

УКРАЇНЕЦЬ Я.О., ТАНАСІЄНКО Н.П.

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В СУЧАСНУ МІЖНАРОДНУ ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ ..........................................

 

141

ХРИСТИЧ Г.О., ТАНАСІЄНКО Н.П.

ЛІЗИНГ У МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ ..................................................................................................

 

144

ШЕЛЕСТ І.І., СМЕЛЯНСЬКА Т.П.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНО- ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ...............................

 

146

ШКІЛЮК Л.О., ШАВКУН В.М.

УЧАСТЬ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНІЙ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ .....................................................................

 

149

Економіка підприємства і підприємництва

 

БУРДЕЛЬНА Л.В., ПОЛОЗОВА В.М.

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОДНІ З ВАЖЛИВИХ СЕРЕД АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ ...................................................................................

 

152

БЕРЕЗОВСЬКА І, МАЙОРОВА Н.І.

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ..................................................

 

154

БонДАТІЙ Н.В. РАДЕЦЬКА Л.П.

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ......................................................

 

156

ГНАП А.М., ШИПУЛІНА В.О.

СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ...................................

 

158

ГРАДОБОЄВА О., ДУМАНСЬКА К.С.

Проблеми формування конкурентної політики в Україні .............................................................

 

163

ДАВИДЕНКО Л.І., КАПІНОС Г.І.

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ .

 

165

ДЖУЛІЙ Л. В, ГУЛЬКО Л. Г.

ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ В УКРАЇНІ .........................................................................................................................

 

168

ДОПЛАТЮК А.Ю., КОСЯНЧУК Т.Ф.

МЕХАНІЗМ ДІАГНОСТИЧНОГО ЦИКЛУ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ...............................................................................................................................................................

 

170

ДОПЛАТЮК А.Ю., ШИПУЛІНА В.О.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ...........................................

 

172

ДОРОФЕЄВА В.П., ОВДІЙ Л.І.

ДІАГНОСТИКА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ..........................................

 

175

ЗДАНЮК Н.А., ДАРМАНСЬКА Г.О.

Особливості нарахування зносу основних засобів бюджетних установ ......................

 

177

ІГНАТОВСЬКА Т.А., ГУЛЬКО Л.Г.

ОФШОРНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ..................................................................................

 

179

КІМЛИК І.Д.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА .......................................

 

182

КОВТУН А.О., ШВЕЦЬ Л.П.

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА РЕЗЕРВИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ ..................................................................................

 

186

КОВТУН Т.В., КОШУЛАБ Н.В.

Механізм формування фінансових результатів підприємства .............................................

 

188

KOMARNYTSKY A., ZHOLOBOVA T.D.

Planning and Control Process in an International Environment ............................................

 

191

КОШОНЬКО О.В.

АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ....................................................................................

 

193

КРЕМІНСЬКА І., Думанська К.С.

Проблема РОЗРОБКИ системи цілей та дослідження факторів оточення на прикладі ВАТ АК «Адвіс» ........................................................................................................................................

 

196

ЛАЗАРЕНКО К.О., ГАВЛОВСЬКА Н.І.

ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ ПРИБУТОК ..................................................................................................................................

 

199

ЛЕБІДЬ Л.В., ГРУШЕВИЦЬКА А.Б.

СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ...........................................................................

 

203

МАРШАЛ Т.В., МАЙОРОВА Н.І.

МЕРЧАНДАЙЗИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ПРОДАЖУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ ...............................................................................................................................................................................

 

205

МИХАЙЛОВСЬКА А.О., ЛЮБОХИНЕЦЬ Л.С.

Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ “Старокостянтинівський завод “Металіст” ...........................................................................................

 

207

ОРЛОВСЬКА В., МИХАЛЬЧИК Т.В.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ...................................................

 

209

ПРОЦЮК О.А., ГУЛЬКО Л.Г.

ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ ...................................................................

 

212

РАДЮК О., СТАДНИК В.В.

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА, СКЛАДОВІ І ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ .............................

 

215

СЕМЕНЮК А.В., Мацеха Д.С.

САНАЦІЯ – ПРОЦЕС ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ...................................................

 

218

СТЕРНІЦКИЙ І., РУСНАК В. В.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В РЕГІОНІ ...................................................................................................................

 

220

ТКАЧ І. І., МАЦЕХА Д. С.

СПРЯМОВАНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ...............................

 

221

ТОЛСТЮК В.А., ГОЛОВАЧ Т.В.

Деякі аспекти створення ефективної системи управління фінансами підприємства ...............................................................................................................................................................

 

223

ТОРУНОВА В. О., ПОЛОЗОВА В. М.

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ..................................................................

 

226

ХАМАЗЮК О., КОСЯНЧУК Т.Ф.

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ...............

 

228

ШКІЛЮК Л.О., ЛАЗАРЕНКО Л.О.

МАЛІ ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ ...................................

 

231

Економіко-математичні методи і моделі
в державному регулюванні

 

ГУМЕНЮК В.М., БІЛЬОВСЬКИЙ К.Е.

МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ..............................

 

234

КАТРЕВИЧ М.І., БІЛЬОВСЬКИЙ К.Е.

Нейро-мережні моделі бізнес-прогнозування для торгівельного підприємства .......

 

235

КОЗАК О.М., ВАЛЬКОВ О.Б.

Застосування генетичних алгоритмів в соціології ........................................................................

 

237

МАЗАРЧУК А.А., ВАЛЬКОВ О.Б.

МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНИХ ВИТРАТ НАСЕЛЕННЯ .......................................................................................................................................................................

 

238

НОВІЦЬКА В. А., ГРИГОРУК П. М.

ОГЛЯД МОДЕЛЕЙ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 

239

ОЛІЙНИК Д.І., ГРИГОРУК П.М.

РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ .................................................................................................

 

242

ПРОЦИК О.П., ГАВРИЛЮК Г.В.

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ .................................................................................

 

244

РИСЛІНГ М.І., ЗАВГОРОДНЯ Т.П.

Оцінка та прогнозування прибутковості підприємства .............................................................

 

247

ТОЛСТЮК В.А., ГОЛОВАЧ Т.В.

МОДЕЛЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ..............

 

249

ЦИБУЛЬКО Д.В., ГРИГОРУК П.М.

МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ .....................................................................................

 

252

ЦІСАР М. В., ОВЧІННІКОВА О. Р.

ДЕМОГРАФІЧНИЙ ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ..............................................................

 

254

ШТИПУЛЯК С.М., БІЛЬОВСЬКИЙ К.Е.

ОПТИМІЗАЦІЯ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ .................................................................................................

 

255

 

Hosted by uCoz