ЗМІСТ

 

М.Є. СКИБА, М.А. ДУДАР

КУРС “ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ” У ВУЗІ .........................................................................

 

8

В.П. СОСНА

ГУМАНІЗАЦІЯ ТА ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ................................................................

 

12

ПЕДАГОГIКА І ПСИХОЛОГIЯ

Н.А. СУРГУНД

КОМУНІКАТИВНІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВА ЯКІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ........................................................................................................................................................................................................

 

15

Н.В. ХВОРОСТОВСЬКА, М.Є. СКИБА

КУРС “ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ” ЯК УМОВА РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ...................................................................................................................

 

17

K.B. СВЯТЧИК

ОРГАНІЗАЦІЯ УЧБОВО-КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ...............

 

19

Н.В. Семенюк, О.Б. Гуменюк, Ю.О. Дорошенко

Педагогічна діагностика навчального процесу за допомогою тестування .................

 

20

І.В. Сніцар

Забезпечення мотиваційної готовності студентів до роботи з розвитку творчих здібностей .............................................................................................................................................................................

 

23

М.В. СОЛОВЕЙ

ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ..............................................................................................................................................................

 

25

І.В. ТОМАРЖЕВСЬКА

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЗА СОЦІОНОМІЧНИМ ПРОФІЛЕМ (ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) ..............................................................................................................................................

 

27

В.К. ГАВРИЛЬКЕВИЧ

КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я: ПРОБЛЕМИ ТА ПОШУКИ .......................................................................................................

 

29

О.І. МОСКАЛЮК, М.Є. СКИБА

Аналіз основних показників, які впливають на вибір професії .....................................................

 

31

О.П. НЕДОЛУЖКО

ПРОБЛЕМИ ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ .......................................................................................................

 

33

О.О. ШЛАПАК

НАВЧАННЯ СПІЛКУВАННЮ У ГРУПАХ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ...................................................

 

35

О.О. Селезньова

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АУДІЮВАННЯ ЯК ТИПУ МОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ..........................................

 

37

В.В. Єгорова

Метод випадків і ситуацій як засіб активізації самостійної навчальної діяльності студентів-ЕКОНОМІСТІВ (на прикладі вивчення іноземної мови) ...................................................

 

39

В.І. Козубай, Л.М. Морська

ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК ТА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ..................................................................................................................................

 

40

В.Ф. ВИШПОЛЬСЬКА

ЗАСТОСУВАННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ .............................

 

42

Н.В. ТІТОВА

СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ......

 

43

О.І. ВОЛЧЕЛЮК

ЦІЛІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ...................................................................................................................................................

 

45

І.В. Коваль

Чинники успішності опанування іноземною мовою студентами вищого навчального закладу .................................................................................................................................................

 

46

Н.П. Воронецька

Проблеми навчання студентів англійської мови як другої іноземної та шляхи їх вирішення ..............................................................................................................................................................................

 

47

З.В. Малюська

Інтенсифікація НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ ........................

 

49

О.В. ОРЛОВСЬКА

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У США НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ .............................................................................

 

50

І.М. КУСТОВСЬКА

КООПЕРАТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ .................................................................................................................................

 

51

О.В. БОНДАР

МЕТОДИ ПОЖВАВЛЕННЯ БЕСІДИ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ .....................................................

 

54

О.С. Пасічник

ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИЧНИХ НАВИЧОК СПІЛКУВАННЯ .....................................................................................

 

56

Т.А. МАЙСТЕР

МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ..........................................................................................

 

58

Л.А. МОЛОТАЙ

Навчання читаннЮ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ як етап професійного становлення майбутніх інженерів ......................................................................................................................................................

 

59

В.В. ТКАЧ

ВПЛИВ КОЛЛЕКТИВУ НА ПРОЦЕС РОЗВИТКУ ДІАЛОГІЧНОГО ТА МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ..........................................................................................................................................................

 

61

СУЧАСНI IНФОРМАЦIЙНI ТЕХНОЛОГII

М.М. ЗАВЕРАЧ, Є.М. ЗАВЕРАЧ

МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОШУКУ ..........................................................................................................................

 

63

О.М. СИНЮК, Н.Г. ТОЧАНСЬКА

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ IP-ТЕЛЕФОНІЇ ......................................................................................................................

 

68

Т.С. МАЗУР

АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ V+ING ФОРМ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ .............................................................................................................................................................

 

70

Г.А. ДАРМОРОЗ

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА ПРИ НАВЧАННІ КОМУНІКАЦІЇ ........................................................................

 

72

Р.В. ШАРАН

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАННІ У ГУМАНІТАРНОМУ ВУЗІ ......................................................................................................................................................

 

73

А.В. СТЕПАНОВА

АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У КРАЇНАХ – ЧЛЕНАХ ЄС, ПРИЙНЯТИХ 1 ТРАВНЯ 2004 РОКУ ...................................................................................................................................

 

74

ФIЛОЛОГIЧНI НАУКИ

О.М. ДОРОФЄЄВА

КАТЕГОРІЯ ОЦІНКИ У ПРАГМАЛІНГВІСТИЦІ ............................................................................................................

 

78

І.М. КУЧМАН

СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ ПРІЗВИЩА УТВОРЕНІ ВІД НАЗВИ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ЧИ ПОХОДЖЕННЯ ..

 

79

Н.В. БІДАСЮК

Зіткнення світів у романі Б.Мухерджі “Володар світу” .........................................................................

 

80

М.В. Кравець

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ МОВНИХ РЕАЛІЙ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ..............................................................................

 

81

Л.С. НАГНІБІДА

SOCIAL STEREOTYPES AS A FORM OF RATIONAL WORLD COGNITION ..............................................................

 

83

О.В. МАТУЩАК

МОВЛЕННЄВА СИТУАЦІЯ ЯК ОДИН З ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ ..........................................................................

 

85

О.В. СЕМЕНЮК

ПОНЯТТЯ КАРТИНИ СВІТУ ТА МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ У РАКУРСІ СУЧАСНОЇ ЕТНОЛІНГВІСТИКИ ........................................................................................................................................................................................................

 

86

С.М. ФЕОДОСЬЄВ

ТВОРЧІСТЬ ЗИГМУНТА КРАСІНСЬКОГО  (ДО ПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПОДІЛЛЯ І ПОЛЬЩІ) .....................................................................................................................................................................................

 

87

А.А. Панчук, Ю.М. Маковська

СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ НОМІНАЦІЇ КОХАНОЇ-АДРЕСАТА МОВЛЕННЯ ............................................................

 

90

Т.С. МАЗУР, В.І. САКУН

ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПЕРЕКЛАДІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ .........................................................

 

93

В.В. Дубова

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОЛОРИСТИЧНИМИ КОМПОНЕНТАМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ ТА АДЕКВАТНІСТЬ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ ................................................................................................................................

 

95

Л.В. МАКСИМЧУК

ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧІ МЕТАФОРИ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ПЕРЕКЛАДІ ..................................................

 

97

О.А. ОНИЩУК

ТЕМАТИКА, НОМІНАЦІЯ ....................................................................................................................................................

 

98

Г.В. Вальчук

Знання як когнітивний компонент семантики тексту .......................................................................

 

100

Л.А. Кухар

Особливості перекладу дефініцій термінів у німецькій та українській економічній терміносистемах ............................................................................................................................................................

 

101

Т.В. ЧАЙКОВСЬКА

ЗБЕРЕЖЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ ІСТОРИЧНОГО КОЛОРИТУ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ ТВОРУ .....

 

103

Н.В. ШКОЛЯР

ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА ЛЕКСИКА ТА ЇЇ РОЗМЕЖУВАННЯ ВІД ЗАПОЗИЧЕНЬ ...................................................

 

104

О.В. ПАНЧУК

“SO MUCH ANCIENT PAIN WITH NO ROOM LEFT FOR MINE” (THE WORLD OF CHARACTERS BY JANET KENNY) .......................................................................................................................................................................................

 

105

Л.В. МАКСИМЧУК

ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧІ СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНОЇ ЛЕКСИКИ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ПЕРЕКЛАДІ ...............................................................................................................................................................................

 

107

Т.В. ЧАЙКОВСЬКА

РЕАЛІЗМ І ПОЕЗІЯ ..................................................................................................................................................................

 

109

ФІЛОСОФСЬКІ, ІСТОРИЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

М.О. ГРИГОРЧУК

ІДЕОЛОГІЯ ЛІВИХ ПАРТІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ .......................................................................................

 

111

Є.Є. МРУЧКО

розвиток Україно-російських відносин у другій половині 1917 року по книзі В. Винниченка “Відродження нації” .........................................................................................................................

 

114

В.П. Мацько

ФІЛОСОФІЯ ПЕРЕКЛАДНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: ДЕЯКІ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

116

Н.Г. ТОЧАНСЬКА

ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНИХ ЗНАКІВ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ..................................................................

 

119

В.В. Третько, О.М. Синюк

МІСЦЕ І РОЛЬ ЗМІ В ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ ............................................................................................................

 

120

В.В. ЧУПИРА

ДЕРЖАВНА ІДЕОЛОГІЯ ТА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ ............................................

 

124

С.М. КОЗАЧЕНКО, Н.Я. ДЗІКОВСЬКА

ДЕЯКІ СПЕЦИФІЧНІ МОРАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ЯК НАСЛІДОК ЦІННІСНОЇ УВАГИ СУСПІЛЬСТВА ДО ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ .............................................................................................................

 

127

С.М. КОЗАЧЕНКО

самореалізація особистості в умовах трансформації українського суспільства .......

 

128

Н.Я. ДЗІКОВСЬКА

ТРАДИЦІЯ В ПОЛІ КУЛЬТУРИ ...........................................................................................................................................

 

131

С.Ф. РУДЕНКО

ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО МЕНТАЛІТЕТУ ТА ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС ........................................

 

132

О.В. ЧЕРНОВ

ЛЮДИНА В ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ПРОСТОРІ ....................................................................................................

 

135

М.О. ГРИГОРЧУК, І.Д. МАЦЮК

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ ...........................................................................................

 

137

К.С. ОСТРОВСЬКИЙ

до проблеми моделі сучасного фахівця .......................................................................................................

 

140

М.Б. Дем’янюк

Мотиви платонізму у романі Джеймса Джойса “Улісс” ....................................................................

 

142

В.В. ПРЕДБОРСЬКИЙ

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ ..................

 

145

НОВІТНІ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТІ ТЕХНОЛОГІЇ

Б.А. БАРАН, О.Я. БЕРЕЗЮК, О.С. ЄЖЕВСЬКА

МАГНІТНЕ ПОЛЕ ТА ЕКОЛОГІЯ .......................................................................................................................................

 

148

Н.Г. Міронова, Н.В. Семенюк, Т.Д. Замах

Поводження з відходами на підприємствах Хмельницької області .......................................

 

151

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I ПРОФЕСIЙНИЙ СПОРТ

Є.М. СВІРГУНЕЦЬ, Д.М. ВОРОНІН, Р.Є. САВЧЕНКО

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАНУ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ..................................................................................................................................

 

155

Л.М. ОСТАПЧУК, Н.В. ДЕМЧЕНКО

ВИВЧЕННЯ НОРМ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ .................................................................

 

158

М.М. Линець, Є.М. Свіргунець, В.М. Гумен

ФОРМУВАННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ СТУДЕНТОК ДО УРОЧНИХ ФОРМ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ............................................................................................................................................................................

 

159

В.Б. БАЗИЛЬЧУК, О.В. БАЗИЛЬЧУК

СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТОК ДО ТРАДИЦІЙНОГО ЗМІСТУ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ...............

 

163

 

Hosted by uCoz