ЗМІСТ

 

ВІД РЕДАКТОРА .................................................................................................................

3

 

 

І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
ДИДАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
.........................................................................

6

С. Гончаренко. Наука і навчальний предмет ......................................................................

6

М. Гладкова. Акмеологічний підхід до підготовки майбутніх викладачів
професійної школи .................................................................................................................

12

В. Радкевич. Дидактичні принципи виробничого навчання майбутніх фахівців художнього профілю ..............................................................................................................

15

Г. Красильникова. Сучасні підходи до формування змісту професійної освіти ...............

26

І. Каньковський. Наочне представлення навчальної інформації ......................................

34

Н. Соболь. Модель як складова педагогічної технології .....................................................

37

І. Носаченко. Економічна підготовка фахівців в системі неперервної
професійної освіти .................................................................................................................

40

В. Шевченко. Дистанційне професійне навчання .............................................................

44

М. Кадемія. Формування професійних знань в учнів ПТНЗ засобами
електронних джерел інформації ............................................................................................

51

Л. Лук’янова. Інноваційні технології в екологічній освіті  фахівців ...................................

58

О.Фурса. Професійне навчання майбутніх дизайнерів у мистецькому коледжі ..............

68

О. Пащенко, М. Скиба. Проектування змісту дисципліни
«Нове в техніці та технології швейних виробів» ..................................................................

75

О. Кустова, М. Скиба. Тестова система оцінювання знань
з матеріалознавства швейних виробів .................................................................................

81

І. Гриценок. Контроль та критерії оцінювання досягнень учнів
з виробничого навчання у ПТНЗ швейного профілю .........................................................

86

В. Паржницький. Експеримент у професійному ліцеї
машинобудівного профілю ....................................................................................................

94

 

 

ІІ. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ..................

98

Н. Креденець. Проблема професійної компетентності:
історико-педагогічний аналіз ................................................................................................

98

Л. Сергеєва. Проблеми громадянської освіти учнів ПТНЗ .................................................

103

В.Ребрік, Л.Корницька. Методи формування творчого мислення студентів
в процесі  вивчення художніх дисциплін ............................................................................

107

Н. Подлевська. Формування культури спілкування студентів-філологів ..........................

111

о.Ємець. Використання художніх текстів на заняттях з англійської мови .......................

119

 

 

ІІІ. ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ НЕЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ ..................................................................................................................................................

121

Н.Чорна. Професійне навчання  безробітних в Україні .....................................................

121

В.Скульська. Сучасні підходи до професійного навчання безробітних
у професійно-технічних навчальних закладах .....................................................................

124

В. Логвиненко. Формування ціннісних орієнтацій у безробітних .......................................................

128

М. Миропольська. Професійна орієнтація дорослих ..........................................................

133

Н. Ортікова. Проблеми профінформаційного обслуговування безробітних ...................

136

 

 

ІV. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗА КОРДОНОМ ...............................

139

Л. Пуховська. Моделі базової професійної підготовки в країнах Західної Європи ..........

139

Н. Абашкіна. Контроль успішності у процесі професійного навчання в Німеччині .......

144

Н. Ржевська. Особливості професійної підготовки дорослого населення
в системі неперервної професійної освіти: з досвіду Канади .............................................

149

 

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ .............................................................................................................

155

О. Макаренко. Звітна наукова конференція „Педагогіка і психологія
формування виробничого персоналу в ринкових умовах” ................................................

155

С.Коваленко. Науково-практичний семінар „Проблеми розробки та апробації державних стандартів професійно-технічної освіти будівельного профілю” ....................

158

С. Добровольська. Науково-практичний семінар „Формування професійної компетентності майбутніх фахівців швейно-художнього профілю”  .................................

160

 

 

АВТОРИ  ................................................................................................................................

163

 

 

Hosted by uCoz