ЗМІСТ

 

ВСТУПНЕ СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА ............................................................

3

 

 

І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ...........

5

 

 

Ю. Зіньковський. Імперативність гуманітарного компонента технічної освіти ...............

5

 

 

В. Шевченко. Дистанційне навчання в контексті парадигм інформаційних технологій .

9

 

 

Р. Гуревич, М. Кадемія. Інформаційно-телекомунікаційні технології в особистісно орієнтованому навчанні учнів ПТНЗ .....................................................................................

13

 

 

Т. Якимович. Теоретичні основи розробки критеріїв оцінювання виробничого навчання ..................................................................................................................................

17

 

 

Л. Параскевич. Деякі теоретичні аспекти рефлексії та її значення у розвитку студентської молоді .................................................................................................................

22

 

 

ІІ. ДИДАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ...................

28

 

 

Т. Равчина. Діяльність педагога у контексті нової педагогічної парадигми ......................

28

 

 

Ю. Жидецький. Концептуальні засади ступеневої професійної освіти фахівців поліграфічного профілю ..........................................................................................................

31

 

 

Л. Лук’янова. Дидактичне забезпечення екологічної освіти в професійних навчальних закладах ....................................................................................................................................

36

 

 

В. Багрій. Педагогічна практика як складова навчального процесу у вищій школі ..........

44

 

 

А. Литвин. Інформаційні технології у професійних навчальних закладах ........................

46

 

 

І. Носаченко. Модульна технологія в теорії та практиці професійного навчання ............

51

 

 

О. Пащенко. Методичне забезпечення навчального процесу за кредитно-модульною системою .................................................................................................................................

56

 

 

М. Паюл. Дидактичні основи узагальнення та систематизації знань учнів професійних навчальних закладів з математики ........................................................................................

61

 

 

Л. Якубовська. Дидактичні можливості та функції рольової гри у навчанні іноземної мови майбутніх педагогів .......................................................................................................

68

 

 

І. Пасинкова. Сучасні підходи до вивчення іноземних мов студентами ВНЗ ..................

72

 

 

Т. Третяк. Психологічні особливості розв’язування учнями творчих задач ....................

76

 

 

ІІІ. ІНТЕГРАТИВНІ ПРОЦЕСИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ .........................................

79

 

 

І. Козловська. Структурування знань учнів професійної школи на основі інтегративного підходу ...........................................................................................................

79

 

 

Я. Собко. Концептуальні основи вивчення інтегративних курсів у професійній школі ...

87

 

 

С. Мамрич. Інтегративний підхід до інноваційної діяльності технічного коледжу ...........

94

 

 

М. Михнюк. Проблеми створення інтегрованої програми з професії “Штукатур” ............

101

 

 

ІV. ДОСЛІДНИЦЬКА І САМОСТІЙНА РОБОТА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ..........

107

 

 

В. Лозовецька. Методологічні аспекти організації дослідницької діяльності у підготовці фахівця виробництва ..............................................................................................................

107

 

 

С. Алєксєєва. Концептуальні засади дослідницької діяльності майбутніх дизайнерів .....

111

 

 

В. Радкевич. Проблеми формування навичок самостійної діяльності учнів професійних навчальних закладів художнього профілю ............................................................................

117

 

 

С. Кустовський. Самостійна робота студентів у процесі вивчення іноземної мови .......

125

 

 

О. Стечкевич. Організація педагогічного експерименту в професійних навчальних закладах ....................................................................................................................................

130

 

 

V. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ....................

137

 

 

Н. Креденець. Концептуальні підходи до формування професійної компетентності фахівців легкої промисловості ................................................................................................

137

 

 

Л. Руденко. Підготовка фахівця сфери обслуговування: естетико-психологічний аспект

142

 

 

О. Юртаєва. Організація навчально-виробничої діяльності учнів ПТНЗ .........................

145

 

 

О. Гомонюк. Розвиток етнопедагогічної культури майбутніх соціальних педагогів ........

148

 

 

О. Коханко. Самовиховання майбутнього фахівця .............................................................

151

 

 

О. Баранов. Проблеми планування діяльності професійно-технічних навчальних закладів .....................................................................................................................................

154

 

 

В. Ковальчук. Етапи планування навчально-виробничої діяльності в процесі формування культури праці учнів ПТНЗ ...............................................................................

160

 

 

Т. Мар’єнко. Розвиток підприємницьких якостей майбутнього робітника .......................

164

 

 

Н. Чистова. Мовна культура у системі професійної підготовки майбутніх фахівців ........

166

 

 

VІ. ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ НЕЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ

170

 

 

В. Скульська. Сучасні підходи до формування змісту професійного навчання безробітних за робітничими професіями ...............................................................................

170

 

 

Н. Бідюк. Проблема професійної підготовки незайнятого населення в Україні та за кордоном: порівняльний аналіз .............................................................................................

173

 

 

ДИСКУСІЇ ..............................................................................................................................

177

 

 

С. Гончаренко. Фундаментальність чи вузький професіоналізм освіти ............................

177

 

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ ..............................................................................................................

186

 

 

Р. Гуревич. VI. Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми” ...................................................................................................................

186

 

 

І. Гриценок. Міжнародна науково-практична конференція „Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців у професійних навчальних закладах технічного і художнього профілю” ..................................................................................................................................

188

 

 

Е. Ковальчук. Науково-практичний семінар „Інноваційні підходи у професійному навчанні сучасного виробничого персоналу” на базі Вищого професійного училища № 14 м. Ромни Сумської області ............................................................................................

190

 

 

ДОДАТКИ ...............................................................................................................................

194

 

 

Концепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні ........................

194

 

 

Дисертації з теорії і методики професійної освіти, захищені у 1992-2004 рр. (на матеріалах професійно-технічної освіти) ...............................................................................

200

 

 

АВТОРИ ..................................................................................................................................

205

 

Hosted by uCoz